Ön egy fegyvereket tartalmazó szakmai weboldalt látogatott meg!

Kérjük, csak akkor látogassa meg weboldalunkat, ha Ön kifejezetten ilyen irányú szakmai tartalmakat keres és BELÉPÉS-ével kijelenti, hogy elmúlt 18 éves és szakmai érdeklődő és a lapon található információkra szakmai célból van szükséges!

Minden egyéb esetben felkérjük, hogy hagyja el az oldalt!

Belépés

Gödöllő, Isaszegi út 168. bejárat az Alsó-tó utcáról
06-28-420-760, 06-20-347-5899, trofeakft@trofeakft.hu
REGISZTRÁCIÓ Elfelejtett jelszó


Fegyvertörvény 2011

2011.03.30.

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a fegyverekről és lőszerekről
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének a) pontjában,
valamint a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban:
Ftv.) 22. §-ának (1) bekezdésében, továbbá az 55. § (1) bekezdése tekintetében a
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. §-a (1) bekezdésének b)
pontjában, az 52. § (1) bekezdésének d) pontja és az 55. § (2) és (3) bekezdése tekintetében a
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ának (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:
1. §
(1) E rendelet alkalmazásában
1. fegyver: lőfegyver, gáz- és riasztófegyver, légfegyver, festéklövő fegyver, muzeális
fegyver, színházi fegyver;
2.fegyver forgalmazása: fegyver tulajdonjogának átruházása, bérbeadása, ideértve a
kereskedelmi és a közvetítő kereskedelmi tevékenységet is;
3. festéklövedék: festéklövő fegyverekhez használatos, becsapódáskor fölrepedő burokban
folyékony festékanyagot tartalmazó, 5 grammot nem meghaladó tömegű, 12 mm-nél nagyobb
átmérőjű lövedék;
4. festéklövő fegyver: olyan sűrített levegő vagy egyéb sűrített gáz felhasználásával működő
eszköz, melynek csövéből 15 joule vagy annál kisebb mozgási energiával lőhető ki
festéklövedék;
5. fegyverviselés: fegyver természetes személy testén, illetve a testén lévő ruházatán rejtett
vagy nyílt módon történő elhelyezése;
6. gáz- és riasztófegyver: olyan eszköz, amely rendeltetésszerűen csak gáztöltény és
riasztótöltény működtetésére alkalmas;
7. gáztöltény: olyan, szilárd anyagú lövedékkel nem rendelkező töltény, amely a szemre és a
légutakra ingerlő hatást kifejtő adalékanyagot tartalmaz;
8. lőfegyver átadása: amikor a lőfegyver a tartási engedéllyel rendelkező felügyelete alól
kikerül;
9. lőfegyver átengedése: amikor a lőfegyvert a tartási engedéllyel rendelkező felügyelete alatt
használják;
10. lőfegyver behozatala, kivitele, átszállítása: a lőfegyver átvitele a Magyar Köztársaság
államhatárán;
11. lőfegyver jellege: sörétes lőfegyver (huzagolatlan hosszú), golyós lőfegyver (huzagolt
hosszú), maroklőfegyver (rövid), 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert
fegyver és 7,5 joule csőtorkolati energia feletti teljesítményű légfegyver;
12. lőfegyvertartási cél: önvédelem, munkavégzés, céllövészet, oktatás, sportlövészet,
személy- és vagyonvédelem, vadászat;
13. riasztó- és vaktöltény: lövedékkel nem rendelkező hang-, fény- és füsthatás kiváltására
szolgáló töltény;
14. sportlőfegyver: az országos sportági szakszövetség versenyszabályzatában meghatározott,
sportlövészeti célra használható lőfegyver;
15. színházi fegyver: lövedék kilövésére alkalmatlan, csak riasztótöltény (vaktöltény)
működtetésére alkalmas eszköz;
16. vadászlőfegyver: a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló
1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) szerint vadászatra használható lőfegyver.
(2) Ha kétséges, hogy valamely tárgy az (1) bekezdésben meghatározott fogalmi körbe
tartozik-e, a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet vagy igazságügyi
fegyverszakértő álláspontját kell kérni.
A hatósági engedélyezés szabályai
2. §
(1) Hatósági engedély (a továbbiakban: engedély) szükséges
a) a festéklövő fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáz-és riasztótöltény, a légfegyver, a
lőszerelem, a színházi fegyver gyártásához, javításához, a Magyar Köztársaság területén
történő forgalmazásához;
b) a gáz- és riasztófegyver önvédelmi célú viseléséhez, a lőszerelem, a színházi fegyver
megszerzéséhez, tartásához;
c) a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatához.
(2) Az Ftv. 3. §-ában és az (1) bekezdésben foglalt engedélyezési eljárásokért igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetni.
3. §
(1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a 2. §-ban, valamint az Ftv. 3. §-ában említett
engedély nem adható annak
a) aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be;
b) aki cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt áll;
c) akit állam elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény
(a továbbiakban: Btk.) X. fejezet], emberiség elleni bűncselekmény (Btk. XI. fejezet),
személy elleni bűncselekmény [Btk. 166-168. §, 170. § (2)-(5) bekezdés, 171. §, 174. §,
175/B. §], nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény [Btk. 197. és 198. §, 207. § (3)
bekezdés b) pont], hivatalos személy elleni bűncselekmények (Btk. XV. fejezet V. cím),
embercsempészés (Btk. 218. §), közérdekű üzem működésének megzavarása (Btk. 260. §),
terrorcselekmény (Btk. 261. §), nemzetközi jogi kötelezettség megszegése (Btk. 261/A. §),
légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű
hatalomba kerítése (Btk. 262. §), visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (Btk. 263/A. §), a Btk.
263/A. §-ának (5) bekezdésében meghatározott - a különös visszaesés szempontjából a
visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel bűncselekményhez hasonló - bűncselekmény,
bűnszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §), tiltott állatviadal szervezése (Btk. 266/A. §),
állatkínzás (Btk. 266/B. §), garázdaság (Btk. 271. §), önbíráskodás (Btk. 273. §),
természetkárosítás (Btk. 281. §), visszaélés kábítószer előállításához használt anyaggal (Btk.
283/A. §) vagy vagyon elleni szándékos bűncselekmény (Btk. XVIII. fejezet 316-324. § és
326-327. §) elkövetése miatt elítéltek, illetőleg vele szemben intézkedést alkalmaztak, a
büntetés vagy intézkedés külön jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartásának
időtartamáig, de legalább a jogerős döntés meghozatalát követő három évig;
d) akit bűncselekmény bűnszervezetben történt elkövetése miatt elítéltek, illetve, ha vele
szemben bűncselekmény bűnszervezetben történt elkövetése miatt intézkedést alkalmaztak, a
büntetés vagy intézkedés külön jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartásának
időtartamáig, de legalább a jogerős döntés meghozatalát követő három évig;
e) aki ellen a c) és d) pontban meghatározott bűncselekmény elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt büntetőeljárás folyik;
f) aki ellen ipari robbantóanyaggal és pirotechnikai termékekkel, lőfegyverrel, közbiztonságra
különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés, rendzavarás, sportrendezvény
rendjének megbontása, számszeríj vagy szigonypuska jogellenes használata, veszélyes
fenyegetés, jogosulatlan vadászat, természetvédelmi szabálysértés elkövetése miatt büntetést
szabtak ki vagy intézkedést alkalmaztak, a szabálysértési határozat jogerőre emelkedésétől
számított két évig;
g) aki az engedély kiadására vonatkozó kérelmében valótlan adatot közöl, illetve a
kérelemmel összefüggő valós adatot elhallgat vagy a fegyverre, lőszerre (töltényre)
lőszerelemre, lőtérre vonatkozó jogszabályban meghatározott kötelezettségét megszegi, a
kérelem benyújtásától, illetve a visszavonó határozat jogerőre emelkedését követő két évig.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a jogi személy vezető tisztségviselői, egyéb, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a tevékenységért felelős vezető tekintetében
kell vizsgálni.
4. §
(1) A lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer (lőszerelem), a flóbert töltény, a festéklövő
fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáz- és riasztótöltény, a légfegyver, a színházi fegyver
gyártását, a Magyar Köztársaság területén történő forgalmazását, a lőfegyver, a lőszer
(lőszerelem) kereskedelmi célú, kivitelét, a tevékenység helye, az ország területén történő
átszállítását, behozatalát a Magyar Köztársaság területére történő határátlépés helye szerint
illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság engedélyezi.
(2) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer, a
lőszerelem, a színházi fegyver javítását, megszerzését és tartását, a légfegyver javítását, a gázés
riasztófegyver viselését, a lőfegyver hatástalanítását, a muzeális fegyver sportlövészeti célú
használatát, a polgári rendeltetésű lőtér, a lőfegyver- és lőszer (lőszerelem) tárolóhely
üzemeltetését a kérelmező lakóhelye, szervezet esetén a tevékenység helye szerint illetékes
rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti
szolgálati ágába tartozó osztálya engedélyezi.
(3) Az "A" kategóriába tartozó tűzfegyver, lőszer megszerzését és tartását a kérelmező,
szervezet a tevékenységének helye szerint illetékes megyei (budapesti) rendőrfőkapitányság
engedélyezi.
(4) A lőfegyver és a hozzá tartozó lőszer önvédelmi vagy személy- és vagyonvédelmi célra
történő megszerzését és tartását, a tárolásukra szolgáló tárolóhely üzemeltetését, az önvédelmi
vagy személy- és vagyonvédelmi célra tartott lőfegyver hatástalanítását, a lőfegyver
kiállítását, valamint a hangtompító megszerzését és tartását a kérelmező lakóhelye, szervezet
esetén a tevékenység helye szerint illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság
engedélyezi.
(5) Az európai lőfegyvertartási engedély kiadása és a lőfegyver, lőszer nem kereskedelmi célú
kivitele a (2) (4) bekezdésben meghatározott hatóság hatáskörébe tartozik.
5. §
Az engedélyt, ideértve az európai lőfegyvertartási engedélyt is, haladéktalanul vissza kell
vonni, ha
a) a kiadásának valamely feltétele már a kiadáskor sem állt fenn;
b) a kiadásának valamely feltétele később megszűnik;
c) az engedéllyel rendelkező az Ftv.-ben és az e rendeletben meghatározott kötelezettségét
megszegi.
A fegyver gyártására, forgalmazására, javítására, hatástalanítására, kiállítására
vonatkozó szabályok
6. §
(1) Fegyver csak akkor hozható kereskedelmi forgalomba, ha azt a külön jogszabály szerint
egyedi vagy típusjóváhagyó vizsgálattal a biztonságos működés céljából megvizsgálták,
alkalmasságát a beütött próbajel igazolja, valamint egyedi azonosításra alkalmas gyártási
(azonosítási) számmal látták el, lőfegyver esetében nem alkalmas arra, hogy más tárgy
benyomását keltse, továbbá a vadászathoz vagy sportlövészethez szükséges mértéken túl nem
alkalmas az összehajtásra, megrövidítésre, a gyorsított szétszerelésre és átalakításra, és az
egyedi vizsgálatról megfelelőnek minősített értékelésű tanúsítvánnyal rendelkezik.
(2) Cserélhető csövű tűzfegyver fődarabjait egyedi azonosításra alkalmas gyártási számmal
kell ellátni, ennek hiányában a tűzfegyver, illetve a fődarab nem hozható kereskedelmi
forgalomba.
(3) Az egyedi vizsgálat elvégzéséről tanúsítvánnyal rendelkező lőfegyver kivételével
lőfegyver csak a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet szemlézéséről kiadott
tanúsítvány birtokában forgalmazható.
7. §
A kereskedelmi célból behozott, kivitt és átszállított lőfegyverekről az engedéllyel rendelkező
köteles a 16. számú melléklet szerinti adatokat 3 munkanapon belül az Országos Rendőrfőkapitányságnak
bejelenteni. A feltételek megléte esetén a bejelentés elektronikus úton is
teljesíthető.
8. §
(1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a lőfegyver, lőszer behozatalához, kiviteléhez és
átszállításához szükséges engedély kiadására irányuló kérelemnek a (2) bekezdésében
foglaltakat kell tartalmaznia, az engedély formáját és tartalmát a 16. számú melléklet
határozza meg.
(2) A lőfegyver, lőszer kivitelére, behozatalára, átszállítására irányuló kérelemnek a 14. számú
melléklet szerint tartalmaznia kell
a) a lőfegyvert, lőszert (lőszerelemet) eladó vagy a lőfegyvertől, lőszertől (lőszerelemtől)
megváló természetes személy és az azt megvásároló vagy megszerző személy természetes
személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakóhelyét, szervezet esetén az annak
azonosításához szükséges adatokat, nem kereskedelmi célú kivitel esetén a lőfegyver
tulajdonosa természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét;
b) a lőfegyver, lőszer (lőszerelem) azonosító adatait, beleértve annak a törvény szerinti
kategóriába sorolását, valamint annak jelzését is, hogy a fegyver, lőszer a kézi lőfegyverek
próbabélyegeinek kölcsönös elismeréséről Brüsszelben, 1969. július 1-jén kötött Egyezmény
szerint történő ellenőrzésen részt vett;
c) lőszer és lőszerelem szállítás esetén az ADR és a RID szerinti nemzetközi azonosító
számát;
d) azt a címet, ahová a lőfegyvert, lőszert (lőszerelemet) küldeni vagy szállítani kell;
e) az elküldendő vagy szállítandó lőfegyverek, lőszerek (lőszerelemek) darabszámát;
f) a szállítóeszközt;
g) az indulás és az érkezés várható időpontját;
h) tranzitszállítás esetén az érintett országok megnevezését.
(3) A lőfegyver, lőszer (lőszerelem) kereskedelmi célú behozatalára kiadott engedély egy évig
érvényes.
9. §
A fegyver és lőszer gyártását, az elkészített alkatrészek összeszerelését végző személynek és a
személyt közvetlenül irányító, felügyelő vagy ellenőrző személynek gyártásra jogosító
szakképzettséggel kell rendelkeznie. Ennek igazolása az engedély kiadásának feltétele.
10. §
(1) A fegyver gyártását, forgalmazását vagy javítását végző személy szakképzettségeként
előírt képesítésnek kell tekinteni a puskaműves, fémipari technikus, gépész-üzemmérnöki,
gépészmérnöki oklevelet, a fegyvermesteri szakvizsgát, valamint forgalmazási tevékenység
esetén a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságon letett fegyverforgalmazási vizsgát.
(2) A fegyverforgalmazási vizsga eredményéről a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság
bizonyítványt ad ki. A vizsgakérdéseket és szabályait a 10. számú melléklet, a
vizsgabizonyítvány formáját és tartalmát a 11. számú melléklet tartalmazza.
(3) A vizsgabizottság tagjait a megyei (budapesti) rendőrfőkapitány jelöli ki, egy tagjának
puskaművesi, fegyvermesteri szakvizsgával vagy igazságügyi fegyverszakértői képesítéssel
kell rendelkeznie.
(4) A fegyverforgalmazási vizsga letételére kell kötelezni azt a személyt, akinek az engedélyét
az 5. § c) pontja alapján vonták vissza.
(5) A vizsgabizonyítványt a vizsga napján kell kiállítani és a vizsgázónak átadni.
(6) A fegyverforgalmazási vizsgáért díjat kell fizetni.
11. §
(1) A fegyver gyártását, forgalmazását, a lőfegyver hatástalanítását végző, valamint a
lőfegyver-kiállítás lebonyolításában közreműködő személynek rendelkeznie kell a
tevékenység helye szerint illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságnak, javítási
tevékenység esetén a rendőrkapitányságnak, Budapesten a Budapesti Rendőrfőkapitányság
igazgatásrendészeti szolgálati ágba tartozó osztályának, a 3. § (1) bekezdésében foglaltak
ellenőrzése alapján kiadott hozzájárulásával.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás visszavonására az 5. §-ban foglaltakat kell
alkalmazni.
(3) Az (1) bekezdésben említett hatóság, a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi
bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény 19. §-ának a) és 29. §-ának b) pontja
alapján jogosult a bűnügyi nyilvántartás adatainak megismerésére.
12. §
A forgalmazási és javítási tevékenységet közvetlenül végző személyeket a 4. számú
mellékletben meghatározott engedéllyel kell ellátni.
13. §
A fegyver, lőszergyártására, forgalmazására, javítására engedély abban az esetben adható, ha
a kérelmező, illetve a 3. § (2) bekezdésében meghatározott személy a Magyar Köztársaság
területén a fegyver, lőszer tárolásának e rendeletben meghatározott feltételeivel rendelkezik,
illetve biztosítja, valamint nem áll a 3. § (1) bekezdésében foglalt kizáró feltételeinek hatálya
alatt.
14. §
(1) A fegyver gyártása, forgalmazása, javítása iránti kérelemnek a 3. számú mellékletben
foglalt adatokat kell tartalmaznia.
(2) A határozattal kiadott gyártási, forgalmazási, javítási engedélyben fel kell tüntetni
a) a gyártási, forgalmazási vagy javítási tevékenység folytatásának helyét, a fegyver, lőszer
(töltény) raktározásának helyét, módját;
b) gyártási engedély esetén az egy gyártási folyamatban készíthető fegyverek típusát,
jellemzőit, valamint a raktári készletet;
c) forgalmazási engedély esetén a raktári készleten tárolható fegyverek, lőszerek (töltények),
lőszerelemek fajtáját és mennyiségét;
d) a 11. § (1) bekezdése szerinti hozzájárulással rendelkező személyeket.
(3) A gyártási, a forgalmazási vagy a javítási tevékenységre kiadott engedély visszavonásig,
az alkalmazotti hozzájárulás 5 évig, a lőfegyver kiállítási engedély az engedélyben
meghatározott időpontig érvényes.
(4) A gyártási vagy forgalmazási engedéllyel rendelkező köteles az 5-8. számú mellékletek
szerinti adatokat az Országos Rendőr-főkapitányság részére 3 munkanapon belül bejelenteni.
A feltételek megléte esetén a bejelentés elektronikus úton is teljesíthető.
15. §
(1) Fegyvergyártási tevékenység esetén a gyártó köteles negyedévenként az általa gyártott és
raktározott fegyvert leltározni és erről jegyzőkönyvet felvenni.
(2) Fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem forgalmazási tevékenység esetén
a) a forgalmazásra átvett lőfegyverről két példányban a 12. számú mellékletben meghatározott
átvételi elismervényt kell adni;
b) a lőfegyver tartására engedéllyel rendelkező személytől, illetve a tartási engedéllyel
rendelkező szervezet kereskedelmi meghatalmazottjától vehető át;
c) a lőfegyver megszerzésére engedéllyel rendelkező személynek, illetve megszerzési
engedéllyel rendelkező szervezet kereskedelmi meghatalmazottjának adható át;
d) az eladott lőfegyver adatait, az eladás időpontját a megszerzési engedélyben fel kell
tüntetni, a vásárlást aláírással és az üzlet bélyegzőlenyomatával kell igazolni;
e) lőszer csak megszerzési vagy tartási engedéllyel rendelkezőnek adható át, a megszerzett,
illetve a tartási engedélybe bejegyzett lőfegyver kaliberjelének figyelembevételével;
f) muzeális fegyver működtetéséhez szükséges lőszerelem (fekete lőport vagy a fekete lőpor
kiváltására gyártott lőport) csak sportlövészettel foglalkozó sportegyesület kereskedelmi
meghatalmazottja részére értékesíthető;
g) a lőfegyver, lőszer és lőszerelem tartásáról és forgalmazásáról, a forgalmazási
tevékenységet engedélyező hatóság által előzetesen hitelesített nyilvántartó könyvet kell
vezetni;
h) a nyilvántartásokat naponta le kell zárni és azok adatait a raktárkészlettel naponta
egyeztetni kell.
(3) Fegyverjavítási tevékenység esetén
a) a javítási engedéllyel rendelkező a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet
által selejtezésre utalt lőfegyvert a tartásra jogosulttól alkatrésznek megvásárolhatja;
b) az alkatrésznek megvásárolt és a javításra átvett lőfegyverről a 12. számú mellékletben
meghatározott átvételi elismervényt kell adni, két példányban, az átvételi elismervényen fel
kell tüntetni a vásárlás vagy a javítás tényét;
c) a javításra leadott lőfegyver és a fegyvertartási engedély adatait a 9. számú melléklet szerint
- a javítási tevékenységet engedélyező - hatóság által hitelesített - nyilvántartókönyvben kell
vezetni;
d) a c) pontban említett nyilvántartókönyv elkülönített részében nyilvántartást kell vezetni a
megvásárolt lőfegyverekről, fődarabokról és azok hasznosításáról;
e) a nyilvántartásokat naponta le kell zárni és azok adatait a raktárkészlettel egyeztetni kell;
f) fegyverellenőrzés és belövés céljára jogosult lőszer megszerzésére és tartására.
(4) A fegyverjavítási engedéllyel rendelkező a javításra átvett lőfegyvert (gáz- és
riasztófegyvert) a javítást követően köteles vizsgálatra a fegyverek és lőszerek vizsgálatára
kijelölt szervezetnek bemutatni, ha
a) a lőfegyver a szükséges próbajellel, gyártási (azonosítási) számmal és tanúsítvánnyal nincs
ellátva;
b) a lőfegyver (gáz- és riasztófegyver) javítása során a fokozott igénybevételnek kitett
alkatrészek (zárszerkezet, zártest, cső, csőszerkezet, tok, váz és szán) valamelyikét kicserélték
vagy méretét megváltoztatták;
c) a lőfegyver (gáz- és riasztófegyver) javítása során fődarabcsere történt.
16. §
A fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet az általa balesetveszélyesnek
minősített és selejtezésre utalt fegyverekről 3 munkanapon belül jegyzőkönyvet küld a
lőfegyver tartására engedéllyel rendelkező személy lakóhelye szerint illetékes
rendőrhatóságnak.
17. §
A gyártási, forgalmazási, javítási engedéllyel rendelkező köteles a lakóhelye szerint illetékes
rendőrkapitányságnak, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti
szolgálati ágba tartozó osztályának 3 munkanapon belül bejelenteni
a) az engedélyben szereplő adatok megváltozását;
b) az engedélyezett tevékenység teljes vagy részleges, legfeljebb 180 napig tartó
felfüggesztését, illetve beszüntetését.
18. §
Lőfegyver hatástalanítását a külön jogszabályban kijelölt szervezet végezheti. A lőfegyver
hatástalanításának szabályait a 21. számú melléklet határozza meg.
19. §
A lőfegyver-kiállítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kiállítás helyét, időtartamát, a helyiség alaprajzát;
b) a kiállítás szervezéséért felelős személy(ek) természetes személyazonosító adatait;
c) a biztonsági berendezések és a kiállítás őrzésvédelmének leírását;
d) a kiállítandó lőfegyverek azonosító adatait.
20. §
(1) Fegyver, lőszer (töltény), lőszerelem, hatástalanított lőfegyver kizárólag az erre a célra
szakosodott, nyílt árusítású üzletben vagy a részben e célra szakosodott egyéb üzlet (a
továbbiakban együtt: fegyverszaküzlet) megfelelően elkülönített helyiségében, valamint
lőfegyver-kiállításon forgalmazható.
(2) A fegyverszaküzletben a fegyvereket, a hatástalanított lőfegyvereket csak az üzlet nyitva
tartása alatt, zárt fegyverállványon lehet bemutatni.
(3) Az egyszemélyes kiszolgálással működő fegyverszaküzleteknél távirányítással
működtethető elektromos beléptető rendszert kell létrehozni.
(4) A fegyverszaküzletben a fegyverek, a hatástalanított lőfegyverek, lőszerek (töltények) és
lőszerelemek tárolására szolgáló helyiséget biztonságosan zárható módon el kell különíteni az
eladótértől és az ügyfélteret az eladótértől rögzített kiszolgáló pulttal kell elválasztani.
(5) A fegyverszaküzletet 24 órán keresztül folyamatos figyelést biztosító, telepített
rendszerhez kapcsolódó, illetéktelen behatolást érzékelő elektronikus jelzőrendszerrel és
ahhoz kapcsolódó külső riasztó egységgel kell ellátni, valamint rejtett kapcsoló vagy
távirányító használatával biztosítania kell a pánikriasztás lehetőségét, a nyitva tartás során
bekövetkező jogellenes cselekmények jelzése érdekében.
Fegyver, lőszer, lőszerelem megszerzése és tartása
21. §
(1) E rendelet alapján a 6. §-ban meghatározott követelményeknek megfelelő lőfegyver,
lőfegyverfődarab megszerzése és tartása engedélyezhető.
(2) Külső formájában automata szerkezetű lőfegyverre hasonlító félautomata lőfegyver csak
sportlövészetre engedélyezhető.
22. §
Lőfegyver, lőszer megszerzése és tartása munkavégzési célra
a) lőfegyver-kereskedő egyéni vállalkozónak, lőszerpróbára;
b) lőtér üzemeltetésére engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozónak, a lőtér üzemeltetési
engedélyben és a lőtér-szabályzatban meghatározott lőfegyverre;
c) igazságügyi fegyverszakértőnek feladatköréhez kapcsolódóan;
d) és annak a személynek engedélyezhető, akinek a foglalkozása gyakorlásához a szolgálati
lőfegyver tartását külön törvény írja elő.
23. §
(1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában sportlövészetre legfeljebb három darab hosszú és
kettő darab rövid lőfegyver, valamint ezekhez tartozó lőszer megszerzése és tartása annak a
sportolónak engedélyezhető, aki igazolt, az országos sportági szakszövetség által kiadott,
érvényes versenyengedéllyel rendelkező minősített sportlövő és rendszeres sporttevékenysége
alapján a saját tulajdonú lőfegyver tartását az országos sportági szakszövetség javasolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően az országos sportági szakszövetség
javaslatára a sportlövőnek háromnál több hosszú és kettőnél több rövid lőfegyver megszerzése
és tartása is engedélyezhető.
(3) Az (1) bekezdés rendelkezésének alkalmazása során minősített sportlövő az, akinek az
országos sportági szakszövetség által kiadott minősítése van.
(4) Sportlövőnek sportlőfegyver megszerzése, illetve tartása engedélyezhető. A 22 Short, 22
Long Rifle kaliberjelű sportlőfegyver megszerzését és tartását a rendőrség a 3. § (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározottól eltérően - a törvényes képviselő hozzájárulásával
- a tizenhatodik életévét betöltött sportlövő részére engedélyezheti.
24. §
Sportvadászatra lőfegyver, lőszer megszerzése és tartása annak a személynek engedélyezhető,
aki a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvényben (a továbbiakban: Vtv.) a sportvadászati tevékenység gyakorlásához meghatározott
személyi feltételeinek megfelel. Vadásznak a Vtv.-ben nem tiltott lőfegyver, lőszer
megszerzése és tartása engedélyezhető.
25. §
(1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában önvédelmi célra rövid lőfegyver és lőszer
megszerzése és tartása annak engedélyezhető, aki bizonyítja, hogy élete, testi épsége -
tűzfegyverrel elhárítható veszélyhelyzet fennállása miatt - fokozott védelmet igényel.
(2) Önvédelmi célra kettő darab rövid lőfegyver megszerzése, tartása engedélyezhető.
26. §
(1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában lőfegyver megszerzésére és tartására engedély
csak akkor adható, ha a kérelmező személy
a) nem áll a 3. § (1) bekezdésében foglalt kizáró rendelkezések hatálya alatt;
b) külön jogszabályban meghatározottak szerint a lőfegyvertartásához előírt egészségi
alkalmasságát igazolja;
c) külön jogszabály szerint a lőfegyver tartásához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati
jártasságát igazoló vizsgát tesz és a vizsgabizottság megítélése szerint a lőfegyver biztonságos
kezelésére és használatára képes;
d) a lőfegyver, lőszer tárolásának e rendeletben meghatározott feltételeivel rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott vizsgáért díjat kell fizetni.
(3) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában hosszú lőfegyver tartásához szükséges elméleti
és gyakorlati jártasságot igazoló vizsgát az elméleti és gyakorlati részből álló, az Országos
Rendőr-főkapitányság által kijelölt vizsgabizottsági tag részvételével tartott Állami
Vadászvizsga helyettesíti.
(4) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a sportlőfegyver tartásához szükséges elméleti és
gyakorlati jártasságot igazoló vizsgát a sportlövő versenybírák esetében a Versenybírói
Igazolvány, a sportlövő edzők esetében az Edzői Oklevél helyettesíti.
(5) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a Rendőrség, a Rendvédelmi Szervek Védelmi
Szolgálata, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Vám- és Pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtás,
a Magyar Honvédség és a Határőrség hivatásos és szerződéses állományú tagjának lőfegyver
megszerzése és tartása az (1) bekezdés b) pontja szerinti feltétel hiányában is engedélyezhető.
(6) Az Európai Unió más tagállamában lakóhellyel rendelkező személy részére lőfegyver
tartása akkor engedélyezhető, ha a lakóhely szerinti tagállam illetékes hatósága ezzel
előzetesen egyetértett.
(7) A 26. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti vizsga letételére kell kötelezni a lőfegyver
megszerzését és tartását kérelmező személyt, ha lőfegyvertartási engedélyét az 5. § c) pontja
alapján vonták vissza.
27. §
(1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb
csőtorkolati energiájú lövedék kilövésére alkalmas tűzfegyver megszerzése és tartása
céllövészetre a 20. számú melléklet szerint, a 28. § (1) bekezdésének b) g) pontjában említett
szervezetnek és az 1. számú melléklet szerint annak a személynek engedélyezhető, aki
tizennyolcadik életévét betöltötte és nem áll a 3. § (1) bekezdésének c) e) pontjában foglalt
kizáró rendelkezések hatálya alatt.
(2) Gáz- és riasztófegyver - önvédelmi célú viselése a 2. számú melléklet szerint - annak a
személynek engedélyezhető, aki tizennyolcadik életévét betöltötte és nem áll a 3. § (1)
bekezdésének c) e) pontjában foglalt kizáró rendelkezések hatálya alatt.
(3) Jogi személy esetén az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a jogi személy vezető
tisztségviselői, egyéb, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a tevékenységért
felelős vezető tekintetében kell vizsgálni.
28. §
(1) Lőfegyver, lőszer megszerzésére és tartására a következő szervezetek kaphatnak
engedélyt:
a) hosszú lőfegyverre az erdő- és vadgazdálkodással, vadászattal, vadkereskedelemmel,
erdészettel, természetvédelemmel foglalkozó gazdálkodó szervezet, közigazgatási szerv,
egyesület, egyesületek megyei és országos szövetsége, a hivatásos és sportvadászok
kamaraként működő köztestülete, tudományos kutatóintézet, felsőoktatási intézmény,
nevelési-oktatási intézmény, ha bizonyítja, hogy feladatainak ellátásához szükséges a
lőfegyver;
b) sportlőfegyverre a sportlövészettel foglalkozó, nyilvántartásba vett sportegyesület, ha az
országos sportági szakszövetség a szövetségi tagságot igazolja;
c) sportlövészetre, illetve lövészeti oktatásra az, amely az adott típusú és kaliberjelű
lőfegyverre kiadott lőtér-üzemeltetési engedéllyel, valamint lőtérszabályzattal rendelkezik;
d) a polgári célra felhasználható lőfegyverek, lőszerek és hatástalanított lőfegyverek
vizsgálatára, valamint lőfegyverek és lőszerek hatástalanítására jogosult (kijelölt) szervezet,
feladatai ellátására;
e) az igazságügyi fegyverszakértői vizsgálattal foglalkozó szervezet, valamint muzeális
intézmény a feladatköréhez kapcsolódóan;
f) lőszerpróbára az, amely a lőszer gyártására jogosító engedéllyel rendelkezik;
g) rövid lőfegyverre az, amely a saját vagy mások vagyonát hivatásszerűen őrzi, mások életét,
testi épségét hivatásszerűen védi, ha bizonyítja, hogy feladatainak ellátásához szükséges a
lőfegyver.
(2) Igazságügyi fegyverszakértői vizsgálattal foglalkozó és lőszergyártási engedéllyel
rendelkező szervezetnek, valamint muzeális intézménynek, feladatkörére tekintettel "A"
kategóriába tartozó lőszer és automata lőfegyver, valamint hangtompító megszerzése és
tartása is engedélyezhető.
29. §
Lőfegyver, lőszer megszerzésére és tartására jogosító engedély a 28. §-ban meghatározott
szervezet részére csak akkor adható, ha a kérelmező szervezetnél a lőfegyverek, lőszerek
tárolásával, átadásával megbízott személy rendelkezik a 26. § (1) bekezdésének a)-c)
pontjában meghatározott feltételekkel, és a szervezet a Magyar Köztársaság területén a
lőfegyver, lőszer tárolásának e rendeletben meghatározott feltételeivel rendelkezik.
30. §
(1) Muzeális fegyver sportlövészeti célú használata csak sportlövészettel foglalkozó
sportegyesületnek engedélyezhető.
(2) Muzeális fegyver akkor használható sportlövészetre, ha biztonságos működését a
fegyverek és lőszerek bevizsgálására kijelölt szervezet tanúsítja.
(3) Muzeális fegyvert sportlövészetre csak sportegyesület tagja használhat.
(4) Muzeális fegyver önvédelmi célra nem viselhető.
31. §
(1) Színházi fegyver színházak, színpadi és egyéb előadások megtartásával vagy
filmforgatásban közreműködő gazdálkodó szervezetnek és hagyományőrző egyesületnek
engedélyezhető.
(2) A lőfegyver, lőszer megszerzési és tartási engedélyt a kérelmező személyesen, a szervezet
a kereskedelmi meghatalmazottja útján veheti át.
32. §
(1) A fegyver, lőszer tartására kiadott engedélyt tartalmazó okmány - e rendelet eltérő
rendelkezése hiányában -öt évig érvényes, érvényességi ideje kérelemre alkalmanként további
öt évre meghosszabbítható, ha az engedély kiadására vonatkozó feltételek - azok ismételt
vizsgálata alapján - biztosítottak, és a kérelmező az engedély meghosszabbítását legalább 30
nappal az érvényességi idő lejártának határnapja előtt kezdeményezi. A feltételek ismételt
vizsgálata a lőfegyver tartásához szükséges elméleti és gyakorlati jártasságot igazoló vizsga
megismétlésére nem terjed ki.
(2) A kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú lövedék kilövésére
alkalmas tűzfegyver és a színházi fegyver tartására, a gáz- és riasztófegyver viselésére, a
muzeális fegyver sportlövészet célú használatára kiadott engedély visszavonásig érvényes.
(3) A fegyver megszerzési engedély 90 napig érvényes.
(4) A megszerzési engedéllyel rendelkező 5 munkanapon belül köteles az engedélyező
hatóságnak a birtokba vett lőfegyvert a fegyvertartási engedély kiállítása céljából bemutatni.
A lejárt engedélyt a hatóságnak az érvényességi időpont lejártát követő 5 munkanapon belül
vissza kell adni.
33. §
(1) A fegyver megszerzésére és tartására irányuló kérelmet természetes személy esetén a 17.
számú melléklettel, szervezet esetén a 18. számú melléklettel rendszeresített nyomtatványon
kell benyújtani.
(2) A megszerzési engedélyt a 19. számú melléklettel rendszeresített nyomtatványon kell
kiállítani.
34. §
(1) A személy részére kiadott, lőfegyver tartását engedélyező okmány tartalmazza
a) az okmány birtokosának természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét;
b) az engedélyezett lőfegyver(ek) azonosító adatait;
c) az engedély bejegyzésének keltét, érvényességi idejét;
d) a lőfegyvertartáshoz szükséges egészségi alkalmasság igazolására szolgáló bejegyzéseket;
e) az egyéb hatósági bejegyzéseket.
(2) Az önvédelmi célú lőfegyver tartását külön - az (1) bekezdésben meghatározott -
okmányban kell engedélyezni.
35. §
(1) Szervezet részére az öt évig érvényes lőfegyvertartási engedély kiadása határozattal
történik. A határozatban foglalt lőfegyverekre a 20. számú mellékletben meghatározott
alkalmazotti megszerzési és tartási engedélyt kell kiállítani.
(2) Az (1) bekezdésben említett határozatban fel kell tüntetni azokat a személyeket,
alkalmazottakat (a továbbiakban együtt: alkalmazott), akik a fegyver kezelését (tárolás,
kiadás, visszavétel) végzik, a fegyvert használhatják.
(3) A szervezet vezetője köteles gondoskodni a lőfegyver használatára jogosult alkalmazottak
rendszeres, de évente legalább négy alkalommal történő lőkiképzéséről.
Kárt okozó vad elejtése
36. §
(1) Lakott területen a kárt okozó vad elejtéséhez az elejtés helye szerint illetékes
rendőrkapitányság engedélye szükséges.
(2) Az (1) bekezdésben említett engedély kiadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) az elejtést irányító és a résztvevő nevét, személyi adatait, a fegyvertartási engedély adatait;
b) az elejtés pontos helyét, idejét;
c) az érintett helyi önkormányzat egyetértő állásfoglalását;
d) a területileg illetékes vadászatra jogosult szerv egyetértő állásfoglalását;
e) a biztonsági intézkedéseket, a lakosság tájékoztatásának módját.
Lőfegyver, lőszer átadása, átengedése
37. §
(1) Lőfegyver, lőszer - a (6)-(7) bekezdésben foglaltak kivételével - lőfegyver-kereskedőnek,
a fegyver és lőszer vizsgálatára kijelölt szervezetnek és annak adható át, aki az átadott
lőfegyvertartási céljának és jellegének megfelelő lőfegyver tartására jogosító engedéllyel
rendelkezik.
(2) A fegyver és lőszer vizsgálatára kijelölt szervezet és a lőfegyver-kereskedő részére történő
átadás kivételével a lőfegyver átadását az átadás helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak
írásban be kell jelenteni. A bejelentés átvételéről a rendőrkapitányság igazolást ad ki, melynek
egy példányát az átadó, egy példányát az átvevő az átadás időtartama alatt köteles megőrizni.
(3) Vadászlőfegyver és a hozzá tartozó lőszer vadászatra vadászlőfegyver tartására
jogosultnak átengedhető.
(4) Sportlőfegyver és a hozzá tartozó lőszer sportlövészetre sportlőfegyver tartására
jogosultnak átengedhető.
(5) A lőtér üzemeltetője lőfegyverét, lőszerét a lőtéren átengedheti lőgyakorlatot is magába
foglaló szakképzésben résztvevő személynek és annak a tizennyolcadik életévét betöltött
személynek, aki a lőfegyver megszerzéséhez szükséges tanfolyamon, lőgyakorlaton vesz
részt.
(6) A sportegyesület lőfegyverét és lőszerét a sportegyesület igazolt sportolójának a
sporttevékenység (edzés, verseny), illetve az ezekre történő szállítás időtartamára átadhatja.
(7) A 28. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet lőfegyverét, lőszerét a 35. § (2)
bekezdés szerinti határozatban feltüntetett, a vele írásban foglalt szerződés alapján
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő, a lőfegyver
megszerzéséhez és tartásához szükséges - e rendeletben meghatározott - feltételekkel
rendelkező személynek, a szerződésben meghatározott feladat tényleges ellátásának
időtartamára átadhatja.
A fegyverek tartására vonatkozó szabályok
38. §
(1) A lőfegyver, gáz- és riasztófegyvert tartó személy
a) lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön - ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik - vadászlőfegyverét vagy sportlőfegyverét csak ürítve,
tokban, sportcélú rövid lőfegyverét üres tárral, a fegyver, a tár és a lőszer elkülönített
csomagolásával, zárt dobozban vagy egyéb zárt tárolóeszközben szállíthatja;
b) lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön
önvédelemre, személy- és vagyonvédelemre engedélyezett rövid lőfegyverét, viselé-si
engedély esetén gáz- és riasztófegyverét betárazva, a véletlen elsülés ellen biztosítva, rejtve
viselheti;
c) fegyverét nem szállíthatja, nem viselheti és nem használhatja szeszes italtól befolyásolt
állapotban, illetve, ha szervezetében kábítószer, illetve pszichotrop anyag van;
d) a fegyverét kizárólag ürített állapotban, olyan helyen tisztíthatja, ahol más személy életét és
testi épségét nem veszélyezteti;
e) a lőfegyver szállításakor, viselésekor és használatakor köteles a lőfegyvertartási engedélyt,
gáz- és riasztófegyver viselésekor a viselési engedélyt magánál tartani;
f) köteles az engedély kiadására irányuló kérelemben szereplő adatok és a lőfegyvertárolóhely
megváltozását 5 munkanapon belül a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságnak
bejelenteni;
g) köteles lőfegyverét a lőfegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezetnek bemutatni
és a lőfegyver vizsgálatát elvégeztetni
ga) az e rendeletben meghatározott javítást, fődarabcserét követően,
gb) lőfegyver, színházi fegyver esetében a fegyver vizsgálati tanúsítványában megadott
érvényességi határidő lejártakor, de legalább tíz évenként,
gc) a lőfegyverek és lőszerek vizsgálatáról szóló külön jogszabályban meghatározott egyéb
esetekben;
h) a lőfegyver tanúsítványát a lőfegyvertartási engedélyben kell tartani;
i) nagy teljesítményű acélsörétes lőszert csak olyan sörétes puskából lőhet ki, amelyet
acélsörétes lőszer használatára bevizsgáltak és a bevizsgálás a lőfegyveren jelölve van;
j) lőfegyverét, gáz- és riasztófegyverét annak vizsgálatáról kiállított tanúsítványban megadott
idő lejárta után a próbajel érvényesítéséig, illetőleg a próbajel érvénytelenítése esetén nem
használhatja;
k) ha lőfegyverét eladta, az annak átvételéről kapott elismervényt, vagy a megszerzési
engedély eladói igazolását köteles a lőfegyvertartási engedéllyel együtt, az azt kiállító rendőri
szervnek 5 munkanapon belül bemutatni;
l) munkavégzési célú lőfegyverét, a lőfegyver tartásához szükséges alkalmazási feltétel,
munkakör megszűnését követő 3 munkanapon belül az engedélyt kiadó hatóságnak köteles
beszolgáltatni;
m) megszerzési engedély birtokában jogosult a forgalmazótól vagy érvényes lőfegyvertartási
engedéllyel rendelkezőtől lőfegyvert vásárolni.
(2) Szervezet esetén az (1) bekezdésf)-l) pontjában foglaltak végrehajtásáért a szervezet
vezetője felelős.
(3) Az önvédelmi célú lőfegyver tartására engedéllyel rendelkező személy köteles évente
legalább egy alkalommal lőgyakorlaton részt venni, és a lőtérnapló alapján kiállított igazolást
5 munkanapon belül a lakóhelye szerint illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságnak
leadni.
(4) A fegyver az engedélyezett célra, valamint lőtéren lőgyakorlatra használható.
(5) Az a személy (szervezet), aki (amely) lőfegyver megszerzési vagy tartási engedéllyel
rendelkezik, lőfegyverének, valamint engedélyének elvesztését vagy eltulajdonítását köteles
az elvesztés, illetve az eltulajdonítás helye és a lakóhelye (tevékenység helye) szerint illetékes
rendőrkapitányságon - 3 munkanapon belül - bejelenteni. Az a személy, aki gáz- és
riasztófegyver viselési engedéllyel rendelkezik, engedélyének elvesztését vagy
eltulajdonítását köteles az elvesztés, illetve az eltulajdonítás helye és a lakóhelye
(tevékenység helye) szerint illetékes rendőrkapitányságon 3 munkanapon belül bejelenteni.
(6) Az elveszett vagy eltulajdonított lőfegyver, a megszerzési, tartási vagy viselési engedély
körözését, a bejelentés helye szerint illetékes rendőrkapitányság rendeli el.
39. §
(1) A kizárólag 7,5 joule vagy ennél kisebb csőtorkolati energiájú tűzfegyvert, a légfegyvert, a
festéklövő fegyvert, gáz- és riasztófegyvert a hozzá tartozó lövedékektől, tölténytől
elkülönítve, jól zárható helyen úgy kell tárolni, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek
hozzá.
(2) A kizárólag 7,5 joule vagy ennél kisebb csőtorkolati energiájú tűzfegyveren, a
légfegyveren, a festéklövő fegyveren, a gáz- és riasztófegyveren olyan változtatás nem
végezhető, amely annak csőtorkolati teljesítményét megnövelné, illetve azt a fegyver
jellegének megváltoztatásával lőfegyverré alakítaná át.
(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy csak cselekvőképes, nagykorú személy
felügyelete mellett használhat festéklövő fegyvert, légfegyvert.
(4) A kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú tűzfegyver, festéklövő
fegyver, légfegyver lőtéren (pincelőtéren, szobai lőtéren), céllövöldében, bekerített
magánterületen, a fegyver használatára vonatkozó biztonsági előírások betartása mellett,
kizárólag sportlövészetre vagy céllövészetre használható.
(5) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb
csőtorkolati energiájú légfegyver, számszeríj, szigonypuska közterületen, nyilvános helyen -
ideértve az ott lévő járművek belső tereit is -, közforgalmú közlekedési eszközön csak zárt
tárolóeszközben birtokolható (szállítható).
40. §
(1) Színházi fegyver színpadon vagy egyéb előadás, illetve filmforgatás vagy hagyományőrző
bemutató helyszínén viselhető és használható.
(2) A színházi fegyverek kezelésére és tárolására, a tárolás helye szerint illetékes
rendőrkapitányság hozzájárulásával, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű
felelős személyt kell kijelölni. Színházi fegyver csak az előadás, a filmforgatás vagy a
hagyományőrző bemutató időtartamára, az előadásban, a filmforgatásban, illetve a bemutatón
közreműködő személynek adható át.
(3) A színházi fegyvert a hozzá tartozó tölténytől elkülönítetten, jól zárható helyen kell
tárolni.
41. §
(1) Számszeríj kizárólag sportíjászatra, az e célra kijelölt helyen viselhető és használható a
terület kezelőjének hozzájárulásával és a lőtérre vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása
mellett. A számszeríj viseléséhez és használatához védett természeti területen a
természetvédelmi hatóság engedélye, illetve vadászterületen a vadászatrajogosult
hozzájárulása is szükséges.
(2) Szigonypuska csak tudományos vagy állategészségügyi célra használható.
A lőfegyver, lőszer, lőszerelem tárolása
42. §
(1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a lőfegyvert az engedélyes által állandóan lakott
lakásban - szervezet esetén őrzött, vagy riasztó berendezéssel védett épületben - ürített
állapotban, biztonsági zárral rendelkező lemezszekrényben, illetéktelen személyektől elzárva
kell tárolni.
(2) Rövid lőfegyvert az (1) bekezdésben meghatározott egyéb feltételek betartása mellett,
falhoz, padlóhoz vagy szekrényhez rögzített biztonsági zárral rendelkező lemezdobozban is
lehet tárolni.
(3) A 10 darabot meghaladó darabszámú lőfegyver és 1000 darabot meghaladó lőszer,
valamint "A" kategóriába tartozó lőfegyver tárolása esetén a tárolásra szolgáló helyiség
nyílászáróit acélráccsal vagy ultraerős biztonsági fóliával kell ellátni.
(4) Ha a (3) bekezdésben említett lőfegyver vagy lőszer tárolása lakott területen kívül
történik, a tárolóhelyet őrszemélyzettel kell őrizni vagy távfelügyeleti rendszerbe bekötött
elektronikus riasztóberendezéssel kell ellátni.
(5) A lőszert a lőfegyvertől elkülönítve, biztonsági zárral rendelkező lemezszekrényben vagy
falhoz, padlóhoz, szekrényhez rögzített biztonsági zárral rendelkező lemezdobozban,
illetéktelen személyektől elzárva kell tárolni.
43. §
(1) Lőszerelemet eredeti gyári csomagolásában, nem lakás céljára szolgáló épület ablakkal
rendelkező helyiségében, biztonsági zárral ellátott lemezszekrényben úgy kell tárolni, hogy
ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.
(2) Feketelőpor és füstnélküli lőpor nem tárolható egy szekrényben. A csappantyút a lőportól
egy lemezből készült elválasztóval el kell különíteni.
(3) Lőszerelemek tárolóhelyén kizárólag lőport és csappantyút lehet tartani. A lőszerelemek
számára kialakított tárolóhelyen nem tartható 5 kg össztömegnél nagyobb mennyiségű lőpor
és 2000 darabot meghaladó számú csappantyú.
(4) Lőpor és csappantyú tárolására szolgáló helyiségben nem lehet nyílt lánggal üzemelő
berendezés, tilos a dohányzás és nyílt láng használata.
(5) A lőfegyver-kereskedő lőszer (lőszerelem) tárolóhelyének engedélyezésére irányuló
eljárásban a tevékenység helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság,
Budapesten a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság szakhatóságként vesz részt.
Ellenőrzés
44. §
(1) A jogszabályban és az engedélyben meghatározott kötelezettségek betartását a rendőrség
ellenőrzi.
(2) Az engedéllyel rendelkező köteles az ellenőrzést lehetővé tenni, az ellenőrzést végző
rendőrt a fegyver vagy lőszer tárolására szolgáló helyiségbe beengedni, részére a szükséges
tájékoztatást, felvilágosítást megadni, felhívására a fegyvert és lőszert, valamint az
ellenőrzéshez szükséges okmányokat részére átadni.
(3) Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni és azt az ellenőrzés napjától számított 5
munkanapon belül az ellenőrzött személlyel, illetve az engedéllyel rendelkezővel ismertetni
kell.
Lőfegyverek kivitele, behozatala, átszállítása
45. §
E rendelet eltérő rendelkezése hiányában lőfegyver, lőszer kivitelére, behozatalára,
átszállítására engedélyt az kaphat, aki (amely) annak gyártására, javítására, forgalmazására,
megszerzésére vagy tartására vonatkozó - e rendelet alapján kiadott - engedéllyel rendelkezik.
46. §
(1) Külföldi állam belső joga szerint védetté nyilvánított személy vagy nemzetközi szervezet
tisztségviselője, illetve védelmét ellátó biztonsági személyzet tagja lőfegyverének és
lőszerének behozatalát, kivitelét, az ország területén való átszállítását a Külügyminisztérium
javaslatára az Országos Rendőr-főkapitányság engedélyezi.
(2) Az engedély kiadása a 15. számú mellékletben meghatározott lőfegyver (lőszer) kísérő
igazolvány (engedély) kiállításával történik. Az engedély kiadása viszonosság esetén
díjmentes.
(3) A (2) bekezdés szerinti lőfegyver (lőszer) kísérő igazolvány érvényességi idején belül a
lőfegyver, lőszer tartására és viselésére és kivitelére is jogosít.
47. §
(1) Az a személy vagy szervezet, aki (amely) az e rendelet szerint kiadott megszerzési
engedéllyel rendelkezik, jogosult annak érvényességi időtartama alatt a megszerzési
engedélyben szereplő lőfegyver, lőszer behozatalára. Az Európai Unióhoz nem tartozó
államból történő behozatal esetén ennek tényét a határvámhivatal a megszerzési engedélyen
bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolja.
(2) Ha a 45. §-ban meghatározott engedéllyel nem rendelkező személy vagy szervezet
lőfegyvert, lőszert akar a Magyar Köztársaság területéről kivinni vagy azon átszállítani, az
ehhez szükséges engedély megszerzéséhez köteles igazolni, hogy a lakóhelye (székhelye vagy
telephelye) szerinti államban jogosult a lőfegyver, lőszer gyártására, javítására,
forgalmazására, kiállítására, megszerzésére vagy tartására.
(3) A (2) bekezdésben említett jogosultságot nem kell igazolni
a) azoknak a külföldön bejegyzett (nyilvántartásba vett) sportegyesületeknek
(sportszervezeteknek), amelyek sportlövő versenyre hoznak be lőfegyvert vagy lőszert;
b) arra a lőfegyverre és lőszerre, amelyet a lőfegyver, lőszer szállítására engedéllyel
rendelkező hajó vagy légi közlekedési eszköz fedélzetén szállítanak, ha az nem hagyja el a
fedélzetet, illetve a kikötő tranzit területét.
48. §
(1) A vadászlőfegyver, valamint a sportlőfegyver jogszerű tartását az e rendelet alapján
kiadott fegyvertartási engedéllyel nem rendelkező személy a lakóhelye szerinti államban
kiadott fegyvertartási engedéllyel, tűzfegyver esetén európai lőfegyvertartási engedéllyel
igazolhatja. A "B" kategóriájú, vadászatra szolgáló tűzfegyver, valamint a 7,5 joule
csőtorkolati energia feletti légfegyver behozatalához és tartásához a vadászat, illetve a
sportverseny helye szerint illetékes rendőrkapitányság engedélye is szükséges.
(2) Az a személy, aki európai lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezik, jogosult az abba
bejegyzett "C" és "D" kategóriába tartozó tűzfegyverét, a hozzá tartozó lőszerrel együtt
vadászatra, "B", "C" és "D" kategóriájú sportlőfegyverét sportlövő versenyre behozni, kivinni,
illetve az ország területén átszállítani.
(3) Az európai lőfegyvertartási engedélybe bejegyzett "B", "C" vagy "D" kategóriájú
tűzfegyver és a hozzá tartozó lőszer önvédelmi célra történő behozatalát a Magyar
Köztársaság területére a várható beutazás, illetve átutazás helye szerint illetékes megyei
(budapesti) rendőrfőkapitányság engedélyezheti. A behozatali engedély abban az esetben
adható ki, ha a kérelmező bizonyítja, hogy tevékenysége vagy más ok miatt élete, testi épsége
- tűzfegyverrel elhárítható veszélyhelyzet fennállása miatt - fokozott védelmet igényel, és
rendelkezik a tűzfegyver tárolásának e rendeletben megállapított feltételeivel.
(4) Az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel nem rendelkező személy a
határvámhivatal 13. számú melléklet szerinti igazolása alapján jogosult lőfegyverét, a hozzá
tartozó lőszerrel együtt vadászatra, sportlövő versenyre behozni, kivinni, illetve az ország
területén átszállítani, ha a Magyar Köztársaság területén tartózkodás a 90 napot nem haladja
meg.
(5) A sportlövészeten való részvételt a meghívó sportegyesület meghívólevelével kell
igazolni.
(6) A Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett sportegyesület sportlövője részére a
sportlőfegyver és lőszer kivitelére vonatkozó jogosultságot az országos sportági
szakszövetség igazolja. Az igazolás csak a lőfegyvertartási, illetve európai lőfegyvertartási
engedéllyel együtt érvényes.
(7) A vadászaton való részvételt a Vtv.-ben foglaltak alapján a vadászati hatóság által a
Magyar Köztársaság területére és az abban meghatározott vadászterület(ek) re kiállított
érvényes vadászati engedély igazolja.
(8) A határvámhivatal (4) bekezdésben említett igazolásának formáját és tartalmát a 13.
számú melléklet határozza meg. E nyomtatványt kell alkalmazni a lőszerre is.
49. §
Az, aki lőfegyver, lőszer behozatalára vagy átszállítására jogosító igazolással, illetve
engedéllyel rendelkezik,
a) az abban feltüntetett lőfegyvert, lőszert e rendelet előírásai szerint jogosult tartani és
használni;
b) az Európai Unióhoz nem tartozó államból történő beutazáskor, illetve kiutazáskor köteles a
határvámhivatalnak az engedélyben feltüntetett lőfegyvert, lőszert bemutatni.
50. §
(1) A 26. § (6) bekezdésének rendelkezése alapján megszerzett lőfegyver kiviteléhez a 16.
számú mellékletben meghatározott fegyver (lőszer) kísérő igazolványt kell kiállítani.
(2) A 49. § b) pontban említett esetben a lőfegyver (lőszer) kísérő igazolványt a
határvámhivatal, az okmánykezelést követő 5 munkanapon belül visszaküldi az engedélyt
kiállító rendőrhatóságnak.
51. §
(1) Az e rendelet alapján kiadott európai lőfegyvertartási engedély tartalmazza
a) az engedély birtokosának természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét;
b) a tűzfegyver azonosító adatait (típusa, gyártója, gyártási száma, kaliberjele, kategóriájának
betűjele és száma);
c) az engedély érvényességi időtartamát;
d) az engedélyt kibocsátó hatóság bejegyzéseit;
e) a meglátogatott tagállamok hatóságainak engedélyezési bejegyzéseire szolgáló rovatot;
f) a Közösségen belüli utazásra vonatkozó következő információkat:
fa) az ezen okmányba bejegyzett "B", "C" vagy "D" kategóriájú egy vagy több tűzfegyverrel
másik tagállamba történő beutazás joga a meglátogatni kívánt tagállam hatósága által a
megfelelő tűzfegyverre kiadott engedélyétől függ,
fb) általában nem szükséges előzetes engedély a "C" vagy "D" kategóriájú tűzfegyverrel
vadászat, illetve "B", "C" vagy "D" kategóriájú tűzfegyverrel sportlövészet céljából történő
beutazáshoz, feltéve, hogy az utazó magánál tartja az európai lőfegyvertartási engedélyét, és
igazolni tudja az utazás célját,
fc) a tagállamok dönthetnek úgy, hogy megtiltják vagy engedélyhez kötik területükön
bizonyos "B", "C" vagy "D" kategóriájú tűzfegyverek megszerzését, tartását;
g) a tagállamok tájékoztatása alapján az f) pontban említett tilalmat, illetve engedélyhez
kötöttséget;
h) az engedély birtokosának aláírását;
i) a kiállító hatóság megnevezését, bélyegzőlenyomatát;
j) az engedély kiállításának keltét.
(2) Az európai lőfegyvertartási engedély öt évig érvényes, érvényességi ideje kérelemre
alkalmanként további öt évre meghosszabbítható, ha az engedély kiadására vonatkozó
feltételek - azok ismételt vizsgálata alapján -biztosítottak.
(3) Az európai lőfegyvertartási engedély nem ruházható át, azt az engedéllyel rendelkező
személy a tűzfegyver birtoklása során köteles magánál tartani.
(4) Az európai lőfegyvertartási engedélybe bejegyzett tűzfegyver birtoklásában, jellemzőiben
bekövetkezett változásokat, valamint a tűzfegyver elvesztését vagy ellopását az engedélyen
fel kell tüntetni.
Záró rendelkezések
Hatálybalépés
52. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) a kézilőfegyverekről és lőszerekről, a gáz- és riasztófegyverekről, valamint a
légfegyverekről és a lőterekről szóló 115/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet, valamint az azt
módosító 242/1996. (XII. 27.) Korm. rendelet, a 119/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet és a
156/2004. (V. 18.) Korm. rendelet;
b) a kézilőfegyverekről és lőszerekről, a gáz- és riasztófegyverekről és a lőterekről szóló
115/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 14/1991. (X. 31.) BM rendelet és az
azt módosító 3/1997. (I. 28.), valamint a 41/1999. (XI. 18.) BM rendelet;
c) a külföldi biztonsági személyzet lőfegyverei és lőszerei behozatalának, kivitelének, az
országon történő átszállításának, tartásának és használatának szabályairól szóló 2/1997. (I.
28.) BM rendelet;
d) az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a, 4. §-a, 10/A.
§-ának
(2) bekezdéséből a "kiutasításnak és" szövegrész, a 22. §
(3) bekezdése, a 23. § (2) bekezdése, a 24. § (3) bekezdése, a 30. § (2) bekezdése, továbbá
47/A. §-ának (1) bekezdéséből, valamint a 98/A. §-t megelőző alcímből és a 98/A. § (1)
bekezdéséből a "nemzetközi" szövegrész.
Átmeneti rendelkezések
53. §
(1) A rendelet a hatálya előtt kiadott engedélyek érvényességét nem érinti.
(2) Ezt a rendeletet az első fokú határozattal el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.
54. §
(1) A rendelet hatálybalépése előtt engedély nélkül tartott, kizárólag 7,5 joule vagy annál
kisebb csőtorkolati energiájú tűzfegyver tartására legkésőbb 2005. június 30-ig engedélyt kell
kérni.
(2) Az egyedi azonosításra alkalmas gyártási számmal nem rendelkező, kizárólag 7,5 joule
vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú tűzfegyvert azonosítási számmal a Polgári
Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft. (a továbbiakban: Vizsgáló) látja el.
(3) A Vizsgáló az azonosítási számmal történő ellátásról igazolást állít ki.
(4) Az azonosítási számmal történő ellátás költsége a tűzfegyver tulajdonosát terheli.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerint benyújtott kérelem elintézési határideje 180
nap.
Módosuló rendelkezések
55. §
(1) A biztonsági okmányok védelméről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú
mellékletének személyi és jogosultságot igazoló okmányokat tartalmazó III. része a következő
új okmánnyal egészül ki:
"1.90. európai lőfegyvertartási engedély"
(2) Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R.) a következő 10/B. §-sal egészül ki:
"10/B. § (1) Aki jogszabály tiltó rendelkezése ellenére hangtompítót tart, százezer forintig
terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe
tartozik.
(3) Azt a hangtompítót, amelyre nézve az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértést
elkövették, el kell kobozni."
(3) Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"11. § (1) Aki
a) a kábítószerek, illetőleg a pszichotrop anyagok rendelésére, kiadására, forgalmazására,
nyilvántartására, tárolására, illetőleg elszámolására, valamint ezek gyártására, exportálására,
importálására, tranzitálására, az ilyen anyagokkal végezhető kutatásra, továbbá az ezen
anyagokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályokat megszegi,
b) kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállításához, gyártásához is használt vegyi
anyagokkal (ellenőrzött anyagok) végezhető egyes tevékenységek végzésének szabályait
megszegi,
százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség, illetőleg az
ÁNTSZ hatáskörébe is tartozik."
Az Európai Közösségek jogszabályaihoz való közelítés
56. §
E rendelet a Magyar Köztársaság, illetőleg az Európai Közösségek és azok tagállamai között
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás
tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, a
lőfegyverekről és lőszerekről szóló törvény rendelkezéseivel együtt
a) az Európai Közösségek Tanácsának a fegyverek megszerzésének és tartásának
ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK irányelvével; és
b) az Európai Közösségek Tanácsának a polgári felhasználású robbanóanyagok
forgalmazására és felügyeletére vonatkozó rendelkezések harmonizációjáról szóló 93/15/EGK
irányelvének 10. és 11. cikkével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
1. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
1.kép
Az engedély hátoldala:
2.kép
2. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
3.kép
Az engedély hátoldala:
4.kép
3. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
1. A fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem gyártása, forgalmazása, illetve a lőfegyver
javítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell
- a kérelmező statisztikai jelét (statisztikai törzsszám vagy adószám első nyolc számjegye);
- a kérelmező székhelyének címét;
- a tevékenység fajtáját (gyártás, forgalmazás, javítás);
- a tevékenység gyakorlásának pontos címét;
- az épület méretarányos tervrajzát;
- a tevékenység végzésére és a raktározásra szolgáló helyiségek elválasztásának módját;
- a biztonsági berendezésre vonatkozó adatokat, műszaki leírást (acélrács, biztonsági fólia,
riasztóberendezés stb.);
- az alkalmazottak személyi adatait, szakképzettségük igazolását;
- a tevékenység gyakorlásának módját (egyéni vállalkozó, szervezet).
Szervezet esetében
- a kérelmező megnevezését;
- a cégbírósági bejegyzés másolatát;
- vezető tisztségviselő(k) /tevékenységért felelős személyi adatait.
Egyéni vállalkozó esetében
- a kérelmező személyi adatait;
- vállalkozói igazolvány másolatát;
- szakképzettség igazolását;
- lakóhely adatait.
2.A gyártási kérelemnek tartalmaznia kell az 1. pontban foglaltakon túl
a) a lőfegyverek és lőszerek vizsgálatára jogosult (kijelölt) szervezet szakvéleményét, amely
tartalmazza
- a polgári kézilőfegyverek és lőszerek vizsgálatára vonatkozó MSZ 15765, illetve a töltények
minősítésére vonatkozó MSZ 15764 szabványban előírt, az adott lőfegyverre, gáz- és
riasztófegyverre, légfegyverre, illetve lőszerre vonatkozó vizsgálati módszer és eljárás szerint
elvégzett vizsgálatok alapján a biztonságos működésre vonatkozó megállapításokat;
- a fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem megfelel e rendelet előírásainak;
- a fegyverre, lőszerre (töltényre) és lőszerelemre vonatkozó egyéb, a biztonságos és jogszerű
használat szempontjából fontos megállapításokat;
b) típusjóváhagyó vizsgálathoz kötött fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem esetén a gyártási
dokumentációt (tervrajz, gyártási eljárás, technológia);
c) a gyártani kívánt lőfegyver fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem adatait (típusát,
jellemzőit), a mennyiségét és a raktári készlet nagyságát;
d) a gyártás megkezdésének idejét.
3.A forgalmazására jogosító engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az 1. pontban
foglaltakon túl
a) a forgalmazni kívánt fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem megnevezését és a
raktárkészlet nagyságát;
b) az üzlet vezetőjének, helyettesének, eladóinak személyi adatait (név, születési hely, idő,
anyja neve, állandó lakóhelyét).
4.A lőfegyver javítására jogosító engedély iránti kérelemnek az 1. pontban foglaltakon
túl
a) a javításra és tárolásra használt helyiségek számát és nagyságát;
b) a javító tevékenység pontos leírását (lőfegyverjavítás, gáz- és riasztófegyver javítás,
távcső-szerelés, farészek készítése stb.).
4. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
5.kép
Az engedély hátoldala:
6.kép
5. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
Sorszám: ..................
LÕFEGYVER GYÁRTÁS KÉSZLETRE VÉTELI JELENTÕLAPJA
1.táblázat
Kitöltési tájékoztató
Sorszám: az adott jelentőlap fajta 1-től kezdődő folyamatos sorszáma a jelentést beküldő
engedélyesnél.
Statisztikai jel: a jelentőlapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma, ha azzal nem
rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.
Gyártó megnevezése: a gyártási engedélyben szereplő megnevezés.
Tevék. helye: gyártási engedélyben szereplő működési hely.
Gy. eng. sz.: a gyártási engedély száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).
Vevő statisztikai jele: a vevő statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az
adószámának első nyolc számjegye.
Megnevezése: a vevő forgalmazási engedélyében szereplő megnevezés.
Vevő ker. eng. sz.: a vevő forgalmazási engedélyének száma (a rendőrségi határozat
iktatószáma).
Darab: az azonos fajtájú, kategóriájú, gyártójú és kaliberjelű, folyamatos gyártási számú
fegyverek két egymást követő sorban is megadhatók. Ha a darabszám 1-nél nagyobb, akkor az
első sorban kell kitölteni a darab, fajta, kat., gyártó, a kezdő gyártási szám, kaliberjel adatokat,
majd a következő sorban csak az utolsó gyártási számot kell megadni.
Figyelem! Amennyiben a mező nincs kitöltve, akkor az automatikusan 1 darabot jelent.
Fajta:
fegyver esetén a fajta mező tartalma lehet:
T: tűzfegyver
L: 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver
fődarab esetén a fajta mező tartalma lehet:
F: fegyvercső
V: váltócső
B: betétcső
Z:zár
D: forgódob
K: tokszerkezet
lőszer esetén a fajta mező tartalma: R
Kat.: az adott fegyver kategória besorolása a fegyvertörvény mellékletében szereplő
tűzfegyver kategória meghatározások alapján. Figyelem! A betűjel után szóköz kihagyása
nélkül a sorszámot is be kell írni. Pl. C3
Gyártó: a gyártási engedéllyel rendelkezőnek a rendőrség által segédletként kiadott gyártói
kódszótárban szereplő neve.
Típus: a gyártó által megjelölt, a fegyver szemlézési vagy bevizsgálási tanúsítványában
szereplő adat.
Gyártási szám: a fegyver fődarabjaiban lévő szám- és betűjelekből álló azonosító jel.
Figyelem! Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól "/" jellel elválasztva
a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok) /zárszám/dobszám. Amennyiben a fegyver
rendelkezik szemlézési vagy bevizsgálási tanúsítvánnyal, az abban szereplő gyártási számot
kell megadni.
Kaliberjel: a hivatalos, a fegyver szemlézési vagy bevizsgálási tanúsítványán szereplő CIP
kaliberjelet kell feltüntetni, csövenként felsorolva.
6. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
2.táblázat
Kitöltési tájékoztató
Sorszám: az adott jelentőlap fajta 1-től kezdődő folyamatos sorszáma a jelentést beküldő
engedélyesnél.
Statisztikai jel: a jelentőlapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma, ha azzal nem
rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.
Gyártó megnevezése: a gyártási engedélyben szereplő megnevezés.
Tevék. helye: gyártási engedélyben szereplő működési hely. Gy. eng. sz.: a gyártási engedély
száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).
Vevő statisztikai jele: a vevő statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az
adószámának első nyolc számjegye.
Megnevezése: a vevő forgalmazási engedélyében szereplő megnevezés.
Vevő ker. eng. sz.: a vevő forgalmazási engedélyének száma (a rendőrségi határozat
iktatószáma).
Vevő/kereskedelmi meghatalmazott adatai: a lőfegyvert átvevő személy felsorolt adatai.
Darab: az azonos fajtájú, kategóriájú, gyártójú és kaliberjelű, folyamatos gyártási számú
lőfegyverek két egymást követő sorban is megadhatók. Ha a darabszám 1-nél nagyobb, akkor
az első sorban kell kitölteni a darab, fajta, kat., gyártó, a kezdő gyártási szám, kaliberjel
adatokat, majd a következő sorban csak az utolsó gyártási számot kell megadni.
Figyelem! Amennyiben a mező nincs kitöltve, akkor az automatikusan 1 darabot jelent.
Fajta:
lőfegyver esetén a fajta mező tartalma lehet:
T: tűzfegyver
L: 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver
fődarab esetén a fajta mező tartalma lehet:
F: fegyvercső
V: váltócső
B: betétcső
Z: zár
D: forgódob
K: tokszerkezet
lőszer esetén a fajta mező tartalma: R
Jelleg: S: sörétes, G: golyós, M: marok, L: lágy gumilövedékes marok, F: 7,5 joule vagy
annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert.
Kat.: az adott lőfegyver kategória besorolása a fegyvertörvény mellékletében szereplő
tűzfegyver kategória meghatározások alapján. Figyelem! A betűjel után szóköz kihagyása
nélkül a sorszámot is be kell írni. Pl. C3
Gyártó: a gyártási engedéllyel rendelkezőnek a rendőrség által segédletként kiadott gyártói
kódszótárban szereplő neve.
Típus: a gyártó által megjelölt, a lőfegyver szemlézési vagy bevizsgálási tanúsítványában
szereplő adat.
Gyártási szám: a lőfegyver fődarabjaiban lévő szám- és betűjelekből álló azonosító jel.
Figyelem! Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól "/" jellel elválasztva
a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok) /zárszám/dobszám. Amennyiben a lőfegyver
rendelkezik szemlézési vagy bevizsgálási tanúsítvánnyal, az abban szereplő gyártási számot
kell megadni.
Kaliberjel: a hivatalos, a lőfegyver szemlézési vagy bevizsgálási tanúsítványán szereplő CIP
kaliberjelet kell feltüntetni, csövenként felsorolva.
7. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
3.táblázat
Kitöltési tájékoztató
Sorszám: az adott jelentőlap fajta 1-től kezdődő folyamatos sorszáma a jelentést beküldő
engedélyesnél.
Statisztikai jel: a jelentőlapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma, ha azzal nem
rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.
Kereskedő megnevezése: a forgalmazási engedélyben szereplő megnevezés.
Tevék. helye: a tevékenység végzésének a forgalmazási engedélyben szereplő helye.
Ker. eng. sz.: a forgalmazási engedély száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).
Eladó statisztikai jele: az eladó statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az
adószámának első nyolc számjegye.
Megnevezése: az eladó forgalmazási engedélyében szereplő megnevezés.
Eladó ker. eng. sz.: az eladó forgalmazási engedélyének száma (a rendőrségi határozat
iktatószáma).
Eladó/kereskedelmi meghatalmazott adatai: a lőfegyvert átvevő személy felsorolt adatai.
Fegyvert. eng. száma: a lőfegyvert eladó tartási engedélyének száma. Figyelem! A tartási
engedélyestől és a forgalmazási engedéllyel rendelkező forgalmazótól történő vásárlásokat
külön-külön jelentőlapon kell szerepeltetni.
Fajta:
lőfegyver esetén a fajta mező tartalma lehet:
T: tűzfegyver
L: 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver
fődarab esetén a fajta mező tartalma lehet:
F: fegyvercső
V: váltócső
B: betétcső
Z:zár
D: forgódob
K: tokszerkezet
lőszer esetén a fajta mező tartalma: R
Jelleg: S: sörétes, G: golyós, M: marok, L: lágy gumilövedékes marok, F: 7,5 joule vagy
annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert.
Kat.: az adott lőfegyver kategória besorolása a fegyvertörvény mellékletében szereplő
tűzfegyver kategória meghatározások alapján. Figyelem! A betűjel után szóköz kihagyása
nélkül a sorszámot is be kell írni. Pl. C3
Gyártó: a lőfegyver gyártójának a rendőrség által segédletként kiadott gyártói kódszótárban
szereplő neve.
Típus: a gyártó által megjelölt, a lőfegyver szemlézési vagy bevizsgálási tanúsítványában
szereplő adat.
Gyártási szám: a lőfegyver fődarabjaiban lévő szám- és betűjelekből álló azonosító jel.
Figyelem! Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól "/" jellel elválasztva
a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok) /zárszám/dobszám. Amennyiben a lőfegyver
rendelkezik szemlézési vagy bevizsgálási tanúsítvánnyal, az abban szereplő gyártási számot
kell megadni.
Kaliberjel: a hivatalos, a lőfegyver szemlézési vagy bevizsgálási tanúsítványán szereplő CIP
kaliberjelet kell feltüntetni, csövenként felsorolva.
8. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
4.táblázat
Kitöltési tájékoztató
Sorszám: az adott jelentőlap fajta 1-től kezdődő folyamatos sorszáma a jelentést beküldő
engedélyesnél.
Statisztikai jel: a jelentőlapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma, ha azzal nem
rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.
Kereskedő megnevezése: a forgalmazási engedélyben szereplő megnevezés.
Tevék. helye: a tevékenység végzésének a forgalmazási engedélyben szereplő helye.
Ker. eng. sz.: a forgalmazási engedély száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).
Vevő statisztikai jele: a vevő statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az
adószámának első nyolc számjegye.
Megnevezése: a vevő forgalmazási engedélyében szereplő megnevezés.
Vevő ker. eng. sz.: a vevő forgalmazási engedélyének száma (a rendőrségi határozat
iktatószáma).
Vevő/kereskedelmi meghatalmazott adatai: a lőfegyvert átvevő személy felsorolt adatai.
Megszerzési eng. száma: a vevő megszerzési engedélyén szereplő sorszám. Figyelem! Egy
jelentőlapon csak egy vevő által megvett fegyvereket lehet szerepeltetni, értelemszerűen
kitöltve a rá vonatkozó adatokat.
Fajta:
lőfegyver esetén a fajta mező tartalma lehet:
T: tűzfegyver
L: 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver
fődarab esetén a fajta mező tartalma lehet:
F: fegyvercső
V: váltócső
B: betétcső
Z: zár
D: forgódob
K: tokszerkezet
lőszer esetén a fajta mező tartalma: R
Jelleg: S: sörétes, G: golyós, M: marok, L: lágy gumilövedékes marok, F: 7,5 joule vagy
annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert.
Kat.: az adott lőfegyver kategória besorolása a fegyvertörvény mellékletében szereplő
tűzfegyver kategória meghatározások alapján. Figyelem! A betűjel után szóköz kihagyása
nélkül a sorszámot is be kell írni. Pl. C3
Gyártó: a lőfegyver gyártójának a rendőrség által segédletként kiadott gyártói kódszótárban
szereplő neve.
Típus: a gyártó által megjelölt, a lőfegyver szemlézési vagy bevizsgálási tanúsítványában
szereplő adat.
Gyártási szám: a lőfegyver fődarabjaiban lévő szám- és betűjelekből álló azonosító jel.
Figyelem! Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól "/" jellel elválasztva
a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok) /zárszám/dobszám. Amennyiben a lőfegyver
rendelkezik szemlézési vagy bevizsgálási tanúsítvánnyal, az abban szereplő gyártási számot
kell megadni.
Kaliberjel: a hivatalos, a lőfegyver szemlézési vagy bevizsgálási tanúsítványán szereplő CIP
kaliberjelet kell feltüntetni, minden különböző kaliberjelet felsorolva.
9.számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
1. A fegyverjavítási nyilvántartásnak tartalmaznia kell
a) a bejegyzés sorszámát;
b) a beérkezés és kiadás dátumát;
c) a fegyver adatait (fajta, kategória, gyártó, típus, gyártási szám, kaliberjel, gyártási szám);
d) az átadó nevét, címét;
e) a tartási engedély számát.
2. A selejtezésre utalt és alkatrésznek megvásárolt lőfegyver és lőfegyver fődarabok
nyilvántartásának tartalmaznia kell
a) a bejegyzés sorszámát;
b) a beérkezés dátumát;
c) a lőfegyver és a lőfegyver fődarabok adatait (fajta, kategória, gyártó, típus, gyártási szám,
kaliberjel, gyártási szám);
d) a hasznosítást (pl. egyedi gyártáshoz, fődarabcseréhez, alkatrészcseréhez felhasználás stb.).
- A hasznosítás dokumentálásánál fel kell tüntetni annak a lőfegyvernek (tartására engedéllyel
rendelkező személynek) az adatait, amelyhez a fődarabokat felhasználták.
10.számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
Fegyverforgalmazási vizsgakérdések
Jogszabályismeret:
1. A lőfegyverismeret fontossága és a megszerzési engedély érvényességének ideje.
2. A tűzfegyver fogalma és a fegyvertartási engedély érvényességének ideje.
3. A lőszer fogalma. Milyen lőfegyvert nem lehet forgalmazni és tartani?
4. A lőfegyver megszerzésére és tartására ki kaphat engedélyt?
5. Hol, hogyan kell a lőfegyvert és a lőszert tárolni?
6. Sorolja fel a tűzfegyver fődarabokat. Mi a szemrevételezési és vizsgálati tanúsítvány?
7. Mikor nem lehet a lőfegyvert szállítani, viselni, használni?
8. A lőfegyverek szállításának szabályai.
9. Mi a teendője, ha lőfegyverét - megszerzésére jogosultnak vagy forgalmazónak - eladta?
10. A lőfegyver használata esetén milyen okmányokat kell az engedélyesnek magánál tartani?
11. Hatósági ellenőrzéskor mi a kötelessége a lőfegyver tulajdonosának?
12. Kinek adható és kinek engedhető át a lőfegyver?
13. Mikor kell a lőfegyvert a vizsgálatra kijelölt szervezetnek bemutatni?
14. Mi a teendője, ha lőfegyverét, megszerzési engedélyét vagy fegyvertartási engedélyét
elvesztette?
15. Milyen adatok megváltozását kell a rendőrhatóságnak bejelenteni?
Fegyver, lőszer (töltény), lőszerelem forgalmazási ismeret:
59. Mely rendőrhatóság jogosult a fegyver, lőszer, lőszerelem forgalmazási engedély
kiadására?
60. Milyen lőfegyvereket tilos kereskedelmi forgalomba hozni, valamint az ország területére
behozni?
61. A forgalmazó milyen nyilvántartásokat köteles vezetni?
62. Az utolsó bejegyzést követően azokat mennyi ideig kell megőrizni?
63. Milyen feltételekkel hozhatók kereskedelmi forgalomba a lőfegyverek és egyéb
fegyverek?
64. A fegyver, lőszer, lőszerelem forgalmazási tevékenységet ellátó személyeknek milyen
feltételeknek kell megfelelni?
65. Mi a teendője a megszerzési engedéllyel rendelkező személy azonosításakor?
66. Mely hatóság tarthat ellenőrzést a fegyverüzletben, az ellenőrző hatóság mit ellenőrizhet?
67. Mi a forgalmazásra feljogosított teendője, ha egy lőfegyvert átvesz értékesítésre?
68. Kinek értékesíthet fekete lőport és a hozzá tartozó csappantyút?
69. Mi a teendő, ha a kereskedő a lőfegyver vagy a lőszer csomagolóláda felbontásakor hiányt
tapasztal? Milyen intézkedéseket kell tennie?
70. A forgalmazó az értékesítésre átvett fegyverről és lőszerről milyen okmányt, hány
példányban köteles kiállítani, azt kinek kell továbbítani és átadni?
71. Balesetveszélyes és selejtes fegyvert forgalomba hozhat-e a kereskedő?
72. Kinek forgalmazhat lőszerelemet és milyen mennyiségben?
73. Milyen biztonsági feltételeket kell megteremteni a forgalmazási helyen?
74. Milyen adatok megváltozását kell a központi lőfegyver nyilvántartásnak jelenteni?
75. A fegyverjogszabályok milyen lőfegyverre szerelhető eszközök forgalmazását tiltják?
76. Hogyan és hol tárolhatja a lőfegyvereket, lőszereket és lőszerelemeket?
A fegyverforgalmazási vizsgán a vizsgabizottság tagjai a fentieken kívül további olyan
jogszabály és fegyverismereti kérdéseket is feltehetnek, amelynek ismerete a vizsgázótól
elvárható.
11. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
5.táblázat
12. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
6.táblázat
13. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
7.táblázat
14. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
Lőfegyver, lőszer behozatali, kiviteli, illetőleg az országon történő átszállítási engedély
iránti kérelemnek tartalmaznia kell a 8. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat.
Sportszerv kérelme esetén
- a csoport vezetőjének nevét, útlevelének számát;
- a lőfegyverek adatait (fajta, kategória, gyártó, típus, gyártási szám, kaliberjel);
- a lőszerek darabszámát és azonosítási adatait.
Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező személy esetén
- állampolgárságát, útlevelének (személyazonosságot igazoló hatósági igazolványának)
számát, születési helyét, idejét, lakóhelyét.
Védett külföldi személy vagy biztonsági személyzet tagja esetén
-név;
- születési hely, idő;
- útlevél szám;
- a lőfegyverek adatai (fajta, kategória, gyártó, típus, gyártási szám, kaliberjel);
- a lőszerek darabszáma;
- védett személy neve.
15. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
A lőfegyver behozatalának (kivitelének, átszállításának) igazolása
Attestation d'importation (d'exportation, de transit) de l'arme
8.táblázat
8.1.táblázat
7.kép
Fegyver (és lőszer) kísérő igazolvány
Certificat d'accompagnement d'armes (et de munitions)
9.táblázat
A lőfegyver behozatalának (kivitelének) igazolása
Attestation d'importation (d'exportation, de transit) de l'arme
10.táblázat
16. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
11.táblázat
11.2.táblázat
17. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
11.3.táblázat
18. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
12.táblázat
19. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
MEGSZERZÉSI ENGEDÉLY
13.táblázat
A MEGSZERZÉSI ENGEDÉLY HÁTOLDALA
14.táblázat
20. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
8.kép
21. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
Lőfegyverek hatástalanítása
Hatástalanításkor a fegyver minden fődarabját hatástalanítani kell.
Amennyiben fedett részben helyezkedik el, a kakast, az ütőcsapot, az ütőszeget, a tűzváltót
normál működésre alkalmatlanná kell tenni.
A csövet és a tokot, illetve vázat egymáshoz elválaszthatatlanul kell rögzíteni.
A lángrejtőt, csőszájféket, kompenzátort és a puskagránát lövő toldatot, ami a csőtorkolathoz
van rögzítve vagy csapozva, hozzá kell rögzíteni a fegyverhez.
A hatástalanított fegyver, roncsolásmentes szétszedhetőségét meg kell akadályozni.
A hatástalanított fegyver fődarabjaiba a hatástalanítást végző azonosítóját jól láthatóan el kell
helyezni.
Speciális hatástalanítási eljárást kell kidolgozni azokra a fegyverekre, amelyeket működő
maketté kívánnak átalakítani.
Színházi fegyverek hatástalanítása
Színházi fegyverek hatástalanításánál a fegyvercsövet a csőfartól a fegyverhez rendszeresített
lőszer hosszánál 35 mm-rel előbb el kell vágni. Az elválasztott csőfurat-részekre
csavarmenetet kell fúrni, majd a két részt egy, végig lyukas (csőszerű) menetes közdarabbal
kell összekötni. A közdarabot a fegyvercsőbe be kell ragasztani.
A csőtorkolatba menetet kell fúrni, melybe egy kb. 30 mm hosszú csőszűkítőt kell becsavarni,
és azt a csőfuratba forrasztással kell rögzíteni. A közdarabot és a szűkítőt egy kb. 4-5 mm-es
fúróval át kell fúrni. Az öntöltő és automata fegyvereknél a fegyver működtetését lehetővé
tevő furatméreteket kell alkalmazni.
A sörétes vadászfegyverek töltényűrébe egy, kb. 25 mm hosszú, 12 mm furatú, a töltényűrbe
szorosan illeszkedő szűkítőgyűrűt kell betenni, és azt a töltényűr falához keményforrasztással
kell rögzíteni. Ezekhez a fegyverekhez csak papírfojtással és füstös lőporral töltött
vaktöltényeket lehet használni.

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a fegyverekről és lőszerekről
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének a) pontjában,
valamint a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban:
Ftv.) 22. §-ának (1) bekezdésében, továbbá az 55. § (1) bekezdése tekintetében a
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. §-a (1) bekezdésének b)
pontjában, az 52. § (1) bekezdésének d) pontja és az 55. § (2) és (3) bekezdése tekintetében a
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ának (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:
1. §
(1) E rendelet alkalmazásában
1. fegyver: lőfegyver, gáz- és riasztófegyver, légfegyver, festéklövő fegyver, muzeális
fegyver, színházi fegyver;
2.fegyver forgalmazása: fegyver tulajdonjogának átruházása, bérbeadása, ideértve a
kereskedelmi és a közvetítő kereskedelmi tevékenységet is;
3. festéklövedék: festéklövő fegyverekhez használatos, becsapódáskor fölrepedő burokban
folyékony festékanyagot tartalmazó, 5 grammot nem meghaladó tömegű, 12 mm-nél nagyobb
átmérőjű lövedék;
4. festéklövő fegyver: olyan sűrített levegő vagy egyéb sűrített gáz felhasználásával működő
eszköz, melynek csövéből 15 joule vagy annál kisebb mozgási energiával lőhető ki
festéklövedék;
5. fegyverviselés: fegyver természetes személy testén, illetve a testén lévő ruházatán rejtett
vagy nyílt módon történő elhelyezése;
6. gáz- és riasztófegyver: olyan eszköz, amely rendeltetésszerűen csak gáztöltény és
riasztótöltény működtetésére alkalmas;
7. gáztöltény: olyan, szilárd anyagú lövedékkel nem rendelkező töltény, amely a szemre és a
légutakra ingerlő hatást kifejtő adalékanyagot tartalmaz;
8. lőfegyver átadása: amikor a lőfegyver a tartási engedéllyel rendelkező felügyelete alól
kikerül;
9. lőfegyver átengedése: amikor a lőfegyvert a tartási engedéllyel rendelkező felügyelete alatt
használják;
10. lőfegyver behozatala, kivitele, átszállítása: a lőfegyver átvitele a Magyar Köztársaság
államhatárán;
11. lőfegyver jellege: sörétes lőfegyver (huzagolatlan hosszú), golyós lőfegyver (huzagolt
hosszú), maroklőfegyver (rövid), 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert
fegyver és 7,5 joule csőtorkolati energia feletti teljesítményű légfegyver;
12. lőfegyvertartási cél: önvédelem, munkavégzés, céllövészet, oktatás, sportlövészet,
személy- és vagyonvédelem, vadászat;
13. riasztó- és vaktöltény: lövedékkel nem rendelkező hang-, fény- és füsthatás kiváltására
szolgáló töltény;
14. sportlőfegyver: az országos sportági szakszövetség versenyszabályzatában meghatározott,
sportlövészeti célra használható lőfegyver;
15. színházi fegyver: lövedék kilövésére alkalmatlan, csak riasztótöltény (vaktöltény)
működtetésére alkalmas eszköz;
16. vadászlőfegyver: a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló
1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) szerint vadászatra használható lőfegyver.
(2) Ha kétséges, hogy valamely tárgy az (1) bekezdésben meghatározott fogalmi körbe
tartozik-e, a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet vagy igazságügyi
fegyverszakértő álláspontját kell kérni.
A hatósági engedélyezés szabályai
2. §
(1) Hatósági engedély (a továbbiakban: engedély) szükséges
a) a festéklövő fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáz-és riasztótöltény, a légfegyver, a
lőszerelem, a színházi fegyver gyártásához, javításához, a Magyar Köztársaság területén
történő forgalmazásához;
b) a gáz- és riasztófegyver önvédelmi célú viseléséhez, a lőszerelem, a színházi fegyver
megszerzéséhez, tartásához;
c) a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatához.
(2) Az Ftv. 3. §-ában és az (1) bekezdésben foglalt engedélyezési eljárásokért igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetni.
3. §
(1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a 2. §-ban, valamint az Ftv. 3. §-ában említett
engedély nem adható annak
a) aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be;
b) aki cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt áll;
c) akit állam elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény
(a továbbiakban: Btk.) X. fejezet], emberiség elleni bűncselekmény (Btk. XI. fejezet),
személy elleni bűncselekmény [Btk. 166-168. §, 170. § (2)-(5) bekezdés, 171. §, 174. §,
175/B. §], nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény [Btk. 197. és 198. §, 207. § (3)
bekezdés b) pont], hivatalos személy elleni bűncselekmények (Btk. XV. fejezet V. cím),
embercsempészés (Btk. 218. §), közérdekű üzem működésének megzavarása (Btk. 260. §),
terrorcselekmény (Btk. 261. §), nemzetközi jogi kötelezettség megszegése (Btk. 261/A. §),
légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű
hatalomba kerítése (Btk. 262. §), visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (Btk. 263/A. §), a Btk.
263/A. §-ának (5) bekezdésében meghatározott - a különös visszaesés szempontjából a
visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel bűncselekményhez hasonló - bűncselekmény,
bűnszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §), tiltott állatviadal szervezése (Btk. 266/A. §),
állatkínzás (Btk. 266/B. §), garázdaság (Btk. 271. §), önbíráskodás (Btk. 273. §),
természetkárosítás (Btk. 281. §), visszaélés kábítószer előállításához használt anyaggal (Btk.
283/A. §) vagy vagyon elleni szándékos bűncselekmény (Btk. XVIII. fejezet 316-324. § és
326-327. §) elkövetése miatt elítéltek, illetőleg vele szemben intézkedést alkalmaztak, a
büntetés vagy intézkedés külön jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartásának
időtartamáig, de legalább a jogerős döntés meghozatalát követő három évig;
d) akit bűncselekmény bűnszervezetben történt elkövetése miatt elítéltek, illetve, ha vele
szemben bűncselekmény bűnszervezetben történt elkövetése miatt intézkedést alkalmaztak, a
büntetés vagy intézkedés külön jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartásának
időtartamáig, de legalább a jogerős döntés meghozatalát követő három évig;
e) aki ellen a c) és d) pontban meghatározott bűncselekmény elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt büntetőeljárás folyik;
f) aki ellen ipari robbantóanyaggal és pirotechnikai termékekkel, lőfegyverrel, közbiztonságra
különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés, rendzavarás, sportrendezvény
rendjének megbontása, számszeríj vagy szigonypuska jogellenes használata, veszélyes
fenyegetés, jogosulatlan vadászat, természetvédelmi szabálysértés elkövetése miatt büntetést
szabtak ki vagy intézkedést alkalmaztak, a szabálysértési határozat jogerőre emelkedésétől
számított két évig;
g) aki az engedély kiadására vonatkozó kérelmében valótlan adatot közöl, illetve a
kérelemmel összefüggő valós adatot elhallgat vagy a fegyverre, lőszerre (töltényre)
lőszerelemre, lőtérre vonatkozó jogszabályban meghatározott kötelezettségét megszegi, a
kérelem benyújtásától, illetve a visszavonó határozat jogerőre emelkedését követő két évig.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a jogi személy vezető tisztségviselői, egyéb, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a tevékenységért felelős vezető tekintetében
kell vizsgálni.
4. §
(1) A lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer (lőszerelem), a flóbert töltény, a festéklövő
fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáz- és riasztótöltény, a légfegyver, a színházi fegyver
gyártását, a Magyar Köztársaság területén történő forgalmazását, a lőfegyver, a lőszer
(lőszerelem) kereskedelmi célú, kivitelét, a tevékenység helye, az ország területén történő
átszállítását, behozatalát a Magyar Köztársaság területére történő határátlépés helye szerint
illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság engedélyezi.
(2) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer, a
lőszerelem, a színházi fegyver javítását, megszerzését és tartását, a légfegyver javítását, a gázés
riasztófegyver viselését, a lőfegyver hatástalanítását, a muzeális fegyver sportlövészeti célú
használatát, a polgári rendeltetésű lőtér, a lőfegyver- és lőszer (lőszerelem) tárolóhely
üzemeltetését a kérelmező lakóhelye, szervezet esetén a tevékenység helye szerint illetékes
rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti
szolgálati ágába tartozó osztálya engedélyezi.
(3) Az "A" kategóriába tartozó tűzfegyver, lőszer megszerzését és tartását a kérelmező,
szervezet a tevékenységének helye szerint illetékes megyei (budapesti) rendőrfőkapitányság
engedélyezi.
(4) A lőfegyver és a hozzá tartozó lőszer önvédelmi vagy személy- és vagyonvédelmi célra
történő megszerzését és tartását, a tárolásukra szolgáló tárolóhely üzemeltetését, az önvédelmi
vagy személy- és vagyonvédelmi célra tartott lőfegyver hatástalanítását, a lőfegyver
kiállítását, valamint a hangtompító megszerzését és tartását a kérelmező lakóhelye, szervezet
esetén a tevékenység helye szerint illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság
engedélyezi.
(5) Az európai lőfegyvertartási engedély kiadása és a lőfegyver, lőszer nem kereskedelmi célú
kivitele a (2) (4) bekezdésben meghatározott hatóság hatáskörébe tartozik.
5. §
Az engedélyt, ideértve az európai lőfegyvertartási engedélyt is, haladéktalanul vissza kell
vonni, ha
a) a kiadásának valamely feltétele már a kiadáskor sem állt fenn;
b) a kiadásának valamely feltétele később megszűnik;
c) az engedéllyel rendelkező az Ftv.-ben és az e rendeletben meghatározott kötelezettségét
megszegi.
A fegyver gyártására, forgalmazására, javítására, hatástalanítására, kiállítására
vonatkozó szabályok
6. §
(1) Fegyver csak akkor hozható kereskedelmi forgalomba, ha azt a külön jogszabály szerint
egyedi vagy típusjóváhagyó vizsgálattal a biztonságos működés céljából megvizsgálták,
alkalmasságát a beütött próbajel igazolja, valamint egyedi azonosításra alkalmas gyártási
(azonosítási) számmal látták el, lőfegyver esetében nem alkalmas arra, hogy más tárgy
benyomását keltse, továbbá a vadászathoz vagy sportlövészethez szükséges mértéken túl nem
alkalmas az összehajtásra, megrövidítésre, a gyorsított szétszerelésre és átalakításra, és az
egyedi vizsgálatról megfelelőnek minősített értékelésű tanúsítvánnyal rendelkezik.
(2) Cserélhető csövű tűzfegyver fődarabjait egyedi azonosításra alkalmas gyártási számmal
kell ellátni, ennek hiányában a tűzfegyver, illetve a fődarab nem hozható kereskedelmi
forgalomba.
(3) Az egyedi vizsgálat elvégzéséről tanúsítvánnyal rendelkező lőfegyver kivételével
lőfegyver csak a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet szemlézéséről kiadott
tanúsítvány birtokában forgalmazható.
7. §
A kereskedelmi célból behozott, kivitt és átszállított lőfegyverekről az engedéllyel rendelkező
köteles a 16. számú melléklet szerinti adatokat 3 munkanapon belül az Országos Rendőrfőkapitányságnak
bejelenteni. A feltételek megléte esetén a bejelentés elektronikus úton is
teljesíthető.
8. §
(1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a lőfegyver, lőszer behozatalához, kiviteléhez és
átszállításához szükséges engedély kiadására irányuló kérelemnek a (2) bekezdésében
foglaltakat kell tartalmaznia, az engedély formáját és tartalmát a 16. számú melléklet
határozza meg.
(2) A lőfegyver, lőszer kivitelére, behozatalára, átszállítására irányuló kérelemnek a 14. számú
melléklet szerint tartalmaznia kell
a) a lőfegyvert, lőszert (lőszerelemet) eladó vagy a lőfegyvertől, lőszertől (lőszerelemtől)
megváló természetes személy és az azt megvásároló vagy megszerző személy természetes
személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakóhelyét, szervezet esetén az annak
azonosításához szükséges adatokat, nem kereskedelmi célú kivitel esetén a lőfegyver
tulajdonosa természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét;
b) a lőfegyver, lőszer (lőszerelem) azonosító adatait, beleértve annak a törvény szerinti
kategóriába sorolását, valamint annak jelzését is, hogy a fegyver, lőszer a kézi lőfegyverek
próbabélyegeinek kölcsönös elismeréséről Brüsszelben, 1969. július 1-jén kötött Egyezmény
szerint történő ellenőrzésen részt vett;
c) lőszer és lőszerelem szállítás esetén az ADR és a RID szerinti nemzetközi azonosító
számát;
d) azt a címet, ahová a lőfegyvert, lőszert (lőszerelemet) küldeni vagy szállítani kell;
e) az elküldendő vagy szállítandó lőfegyverek, lőszerek (lőszerelemek) darabszámát;
f) a szállítóeszközt;
g) az indulás és az érkezés várható időpontját;
h) tranzitszállítás esetén az érintett országok megnevezését.
(3) A lőfegyver, lőszer (lőszerelem) kereskedelmi célú behozatalára kiadott engedély egy évig
érvényes.
9. §
A fegyver és lőszer gyártását, az elkészített alkatrészek összeszerelését végző személynek és a
személyt közvetlenül irányító, felügyelő vagy ellenőrző személynek gyártásra jogosító
szakképzettséggel kell rendelkeznie. Ennek igazolása az engedély kiadásának feltétele.
10. §
(1) A fegyver gyártását, forgalmazását vagy javítását végző személy szakképzettségeként
előírt képesítésnek kell tekinteni a puskaműves, fémipari technikus, gépész-üzemmérnöki,
gépészmérnöki oklevelet, a fegyvermesteri szakvizsgát, valamint forgalmazási tevékenység
esetén a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságon letett fegyverforgalmazási vizsgát.
(2) A fegyverforgalmazási vizsga eredményéről a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság
bizonyítványt ad ki. A vizsgakérdéseket és szabályait a 10. számú melléklet, a
vizsgabizonyítvány formáját és tartalmát a 11. számú melléklet tartalmazza.
(3) A vizsgabizottság tagjait a megyei (budapesti) rendőrfőkapitány jelöli ki, egy tagjának
puskaművesi, fegyvermesteri szakvizsgával vagy igazságügyi fegyverszakértői képesítéssel
kell rendelkeznie.
(4) A fegyverforgalmazási vizsga letételére kell kötelezni azt a személyt, akinek az engedélyét
az 5. § c) pontja alapján vonták vissza.
(5) A vizsgabizonyítványt a vizsga napján kell kiállítani és a vizsgázónak átadni.
(6) A fegyverforgalmazási vizsgáért díjat kell fizetni.
11. §
(1) A fegyver gyártását, forgalmazását, a lőfegyver hatástalanítását végző, valamint a
lőfegyver-kiállítás lebonyolításában közreműködő személynek rendelkeznie kell a
tevékenység helye szerint illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságnak, javítási
tevékenység esetén a rendőrkapitányságnak, Budapesten a Budapesti Rendőrfőkapitányság
igazgatásrendészeti szolgálati ágba tartozó osztályának, a 3. § (1) bekezdésében foglaltak
ellenőrzése alapján kiadott hozzájárulásával.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás visszavonására az 5. §-ban foglaltakat kell
alkalmazni.
(3) Az (1) bekezdésben említett hatóság, a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi
bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény 19. §-ának a) és 29. §-ának b) pontja
alapján jogosult a bűnügyi nyilvántartás adatainak megismerésére.
12. §
A forgalmazási és javítási tevékenységet közvetlenül végző személyeket a 4. számú
mellékletben meghatározott engedéllyel kell ellátni.
13. §
A fegyver, lőszergyártására, forgalmazására, javítására engedély abban az esetben adható, ha
a kérelmező, illetve a 3. § (2) bekezdésében meghatározott személy a Magyar Köztársaság
területén a fegyver, lőszer tárolásának e rendeletben meghatározott feltételeivel rendelkezik,
illetve biztosítja, valamint nem áll a 3. § (1) bekezdésében foglalt kizáró feltételeinek hatálya
alatt.
14. §
(1) A fegyver gyártása, forgalmazása, javítása iránti kérelemnek a 3. számú mellékletben
foglalt adatokat kell tartalmaznia.
(2) A határozattal kiadott gyártási, forgalmazási, javítási engedélyben fel kell tüntetni
a) a gyártási, forgalmazási vagy javítási tevékenység folytatásának helyét, a fegyver, lőszer
(töltény) raktározásának helyét, módját;
b) gyártási engedély esetén az egy gyártási folyamatban készíthető fegyverek típusát,
jellemzőit, valamint a raktári készletet;
c) forgalmazási engedély esetén a raktári készleten tárolható fegyverek, lőszerek (töltények),
lőszerelemek fajtáját és mennyiségét;
d) a 11. § (1) bekezdése szerinti hozzájárulással rendelkező személyeket.
(3) A gyártási, a forgalmazási vagy a javítási tevékenységre kiadott engedély visszavonásig,
az alkalmazotti hozzájárulás 5 évig, a lőfegyver kiállítási engedély az engedélyben
meghatározott időpontig érvényes.
(4) A gyártási vagy forgalmazási engedéllyel rendelkező köteles az 5-8. számú mellékletek
szerinti adatokat az Országos Rendőr-főkapitányság részére 3 munkanapon belül bejelenteni.
A feltételek megléte esetén a bejelentés elektronikus úton is teljesíthető.
15. §
(1) Fegyvergyártási tevékenység esetén a gyártó köteles negyedévenként az általa gyártott és
raktározott fegyvert leltározni és erről jegyzőkönyvet felvenni.
(2) Fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem forgalmazási tevékenység esetén
a) a forgalmazásra átvett lőfegyverről két példányban a 12. számú mellékletben meghatározott
átvételi elismervényt kell adni;
b) a lőfegyver tartására engedéllyel rendelkező személytől, illetve a tartási engedéllyel
rendelkező szervezet kereskedelmi meghatalmazottjától vehető át;
c) a lőfegyver megszerzésére engedéllyel rendelkező személynek, illetve megszerzési
engedéllyel rendelkező szervezet kereskedelmi meghatalmazottjának adható át;
d) az eladott lőfegyver adatait, az eladás időpontját a megszerzési engedélyben fel kell
tüntetni, a vásárlást aláírással és az üzlet bélyegzőlenyomatával kell igazolni;
e) lőszer csak megszerzési vagy tartási engedéllyel rendelkezőnek adható át, a megszerzett,
illetve a tartási engedélybe bejegyzett lőfegyver kaliberjelének figyelembevételével;
f) muzeális fegyver működtetéséhez szükséges lőszerelem (fekete lőport vagy a fekete lőpor
kiváltására gyártott lőport) csak sportlövészettel foglalkozó sportegyesület kereskedelmi
meghatalmazottja részére értékesíthető;
g) a lőfegyver, lőszer és lőszerelem tartásáról és forgalmazásáról, a forgalmazási
tevékenységet engedélyező hatóság által előzetesen hitelesített nyilvántartó könyvet kell
vezetni;
h) a nyilvántartásokat naponta le kell zárni és azok adatait a raktárkészlettel naponta
egyeztetni kell.
(3) Fegyverjavítási tevékenység esetén
a) a javítási engedéllyel rendelkező a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet
által selejtezésre utalt lőfegyvert a tartásra jogosulttól alkatrésznek megvásárolhatja;
b) az alkatrésznek megvásárolt és a javításra átvett lőfegyverről a 12. számú mellékletben
meghatározott átvételi elismervényt kell adni, két példányban, az átvételi elismervényen fel
kell tüntetni a vásárlás vagy a javítás tényét;
c) a javításra leadott lőfegyver és a fegyvertartási engedély adatait a 9. számú melléklet szerint
- a javítási tevékenységet engedélyező - hatóság által hitelesített - nyilvántartókönyvben kell
vezetni;
d) a c) pontban említett nyilvántartókönyv elkülönített részében nyilvántartást kell vezetni a
megvásárolt lőfegyverekről, fődarabokról és azok hasznosításáról;
e) a nyilvántartásokat naponta le kell zárni és azok adatait a raktárkészlettel egyeztetni kell;
f) fegyverellenőrzés és belövés céljára jogosult lőszer megszerzésére és tartására.
(4) A fegyverjavítási engedéllyel rendelkező a javításra átvett lőfegyvert (gáz- és
riasztófegyvert) a javítást követően köteles vizsgálatra a fegyverek és lőszerek vizsgálatára
kijelölt szervezetnek bemutatni, ha
a) a lőfegyver a szükséges próbajellel, gyártási (azonosítási) számmal és tanúsítvánnyal nincs
ellátva;
b) a lőfegyver (gáz- és riasztófegyver) javítása során a fokozott igénybevételnek kitett
alkatrészek (zárszerkezet, zártest, cső, csőszerkezet, tok, váz és szán) valamelyikét kicserélték
vagy méretét megváltoztatták;
c) a lőfegyver (gáz- és riasztófegyver) javítása során fődarabcsere történt.
16. §
A fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet az általa balesetveszélyesnek
minősített és selejtezésre utalt fegyverekről 3 munkanapon belül jegyzőkönyvet küld a
lőfegyver tartására engedéllyel rendelkező személy lakóhelye szerint illetékes
rendőrhatóságnak.
17. §
A gyártási, forgalmazási, javítási engedéllyel rendelkező köteles a lakóhelye szerint illetékes
rendőrkapitányságnak, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti
szolgálati ágba tartozó osztályának 3 munkanapon belül bejelenteni
a) az engedélyben szereplő adatok megváltozását;
b) az engedélyezett tevékenység teljes vagy részleges, legfeljebb 180 napig tartó
felfüggesztését, illetve beszüntetését.
18. §
Lőfegyver hatástalanítását a külön jogszabályban kijelölt szervezet végezheti. A lőfegyver
hatástalanításának szabályait a 21. számú melléklet határozza meg.
19. §
A lőfegyver-kiállítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kiállítás helyét, időtartamát, a helyiség alaprajzát;
b) a kiállítás szervezéséért felelős személy(ek) természetes személyazonosító adatait;
c) a biztonsági berendezések és a kiállítás őrzésvédelmének leírását;
d) a kiállítandó lőfegyverek azonosító adatait.
20. §
(1) Fegyver, lőszer (töltény), lőszerelem, hatástalanított lőfegyver kizárólag az erre a célra
szakosodott, nyílt árusítású üzletben vagy a részben e célra szakosodott egyéb üzlet (a
továbbiakban együtt: fegyverszaküzlet) megfelelően elkülönített helyiségében, valamint
lőfegyver-kiállításon forgalmazható.
(2) A fegyverszaküzletben a fegyvereket, a hatástalanított lőfegyvereket csak az üzlet nyitva
tartása alatt, zárt fegyverállványon lehet bemutatni.
(3) Az egyszemélyes kiszolgálással működő fegyverszaküzleteknél távirányítással
működtethető elektromos beléptető rendszert kell létrehozni.
(4) A fegyverszaküzletben a fegyverek, a hatástalanított lőfegyverek, lőszerek (töltények) és
lőszerelemek tárolására szolgáló helyiséget biztonságosan zárható módon el kell különíteni az
eladótértől és az ügyfélteret az eladótértől rögzített kiszolgáló pulttal kell elválasztani.
(5) A fegyverszaküzletet 24 órán keresztül folyamatos figyelést biztosító, telepített
rendszerhez kapcsolódó, illetéktelen behatolást érzékelő elektronikus jelzőrendszerrel és
ahhoz kapcsolódó külső riasztó egységgel kell ellátni, valamint rejtett kapcsoló vagy
távirányító használatával biztosítania kell a pánikriasztás lehetőségét, a nyitva tartás során
bekövetkező jogellenes cselekmények jelzése érdekében.
Fegyver, lőszer, lőszerelem megszerzése és tartása
21. §
(1) E rendelet alapján a 6. §-ban meghatározott követelményeknek megfelelő lőfegyver,
lőfegyverfődarab megszerzése és tartása engedélyezhető.
(2) Külső formájában automata szerkezetű lőfegyverre hasonlító félautomata lőfegyver csak
sportlövészetre engedélyezhető.
22. §
Lőfegyver, lőszer megszerzése és tartása munkavégzési célra
a) lőfegyver-kereskedő egyéni vállalkozónak, lőszerpróbára;
b) lőtér üzemeltetésére engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozónak, a lőtér üzemeltetési
engedélyben és a lőtér-szabályzatban meghatározott lőfegyverre;
c) igazságügyi fegyverszakértőnek feladatköréhez kapcsolódóan;
d) és annak a személynek engedélyezhető, akinek a foglalkozása gyakorlásához a szolgálati
lőfegyver tartását külön törvény írja elő.
23. §
(1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában sportlövészetre legfeljebb három darab hosszú és
kettő darab rövid lőfegyver, valamint ezekhez tartozó lőszer megszerzése és tartása annak a
sportolónak engedélyezhető, aki igazolt, az országos sportági szakszövetség által kiadott,
érvényes versenyengedéllyel rendelkező minősített sportlövő és rendszeres sporttevékenysége
alapján a saját tulajdonú lőfegyver tartását az országos sportági szakszövetség javasolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően az országos sportági szakszövetség
javaslatára a sportlövőnek háromnál több hosszú és kettőnél több rövid lőfegyver megszerzése
és tartása is engedélyezhető.
(3) Az (1) bekezdés rendelkezésének alkalmazása során minősített sportlövő az, akinek az
országos sportági szakszövetség által kiadott minősítése van.
(4) Sportlövőnek sportlőfegyver megszerzése, illetve tartása engedélyezhető. A 22 Short, 22
Long Rifle kaliberjelű sportlőfegyver megszerzését és tartását a rendőrség a 3. § (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározottól eltérően - a törvényes képviselő hozzájárulásával
- a tizenhatodik életévét betöltött sportlövő részére engedélyezheti.
24. §
Sportvadászatra lőfegyver, lőszer megszerzése és tartása annak a személynek engedélyezhető,
aki a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvényben (a továbbiakban: Vtv.) a sportvadászati tevékenység gyakorlásához meghatározott
személyi feltételeinek megfelel. Vadásznak a Vtv.-ben nem tiltott lőfegyver, lőszer
megszerzése és tartása engedélyezhető.
25. §
(1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában önvédelmi célra rövid lőfegyver és lőszer
megszerzése és tartása annak engedélyezhető, aki bizonyítja, hogy élete, testi épsége -
tűzfegyverrel elhárítható veszélyhelyzet fennállása miatt - fokozott védelmet igényel.
(2) Önvédelmi célra kettő darab rövid lőfegyver megszerzése, tartása engedélyezhető.
26. §
(1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában lőfegyver megszerzésére és tartására engedély
csak akkor adható, ha a kérelmező személy
a) nem áll a 3. § (1) bekezdésében foglalt kizáró rendelkezések hatálya alatt;
b) külön jogszabályban meghatározottak szerint a lőfegyvertartásához előírt egészségi
alkalmasságát igazolja;
c) külön jogszabály szerint a lőfegyver tartásához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati
jártasságát igazoló vizsgát tesz és a vizsgabizottság megítélése szerint a lőfegyver biztonságos
kezelésére és használatára képes;
d) a lőfegyver, lőszer tárolásának e rendeletben meghatározott feltételeivel rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott vizsgáért díjat kell fizetni.
(3) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában hosszú lőfegyver tartásához szükséges elméleti
és gyakorlati jártasságot igazoló vizsgát az elméleti és gyakorlati részből álló, az Országos
Rendőr-főkapitányság által kijelölt vizsgabizottsági tag részvételével tartott Állami
Vadászvizsga helyettesíti.
(4) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a sportlőfegyver tartásához szükséges elméleti és
gyakorlati jártasságot igazoló vizsgát a sportlövő versenybírák esetében a Versenybírói
Igazolvány, a sportlövő edzők esetében az Edzői Oklevél helyettesíti.
(5) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a Rendőrség, a Rendvédelmi Szervek Védelmi
Szolgálata, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Vám- és Pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtás,
a Magyar Honvédség és a Határőrség hivatásos és szerződéses állományú tagjának lőfegyver
megszerzése és tartása az (1) bekezdés b) pontja szerinti feltétel hiányában is engedélyezhető.
(6) Az Európai Unió más tagállamában lakóhellyel rendelkező személy részére lőfegyver
tartása akkor engedélyezhető, ha a lakóhely szerinti tagállam illetékes hatósága ezzel
előzetesen egyetértett.
(7) A 26. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti vizsga letételére kell kötelezni a lőfegyver
megszerzését és tartását kérelmező személyt, ha lőfegyvertartási engedélyét az 5. § c) pontja
alapján vonták vissza.
27. §
(1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb
csőtorkolati energiájú lövedék kilövésére alkalmas tűzfegyver megszerzése és tartása
céllövészetre a 20. számú melléklet szerint, a 28. § (1) bekezdésének b) g) pontjában említett
szervezetnek és az 1. számú melléklet szerint annak a személynek engedélyezhető, aki
tizennyolcadik életévét betöltötte és nem áll a 3. § (1) bekezdésének c) e) pontjában foglalt
kizáró rendelkezések hatálya alatt.
(2) Gáz- és riasztófegyver - önvédelmi célú viselése a 2. számú melléklet szerint - annak a
személynek engedélyezhető, aki tizennyolcadik életévét betöltötte és nem áll a 3. § (1)
bekezdésének c) e) pontjában foglalt kizáró rendelkezések hatálya alatt.
(3) Jogi személy esetén az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a jogi személy vezető
tisztségviselői, egyéb, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a tevékenységért
felelős vezető tekintetében kell vizsgálni.
28. §
(1) Lőfegyver, lőszer megszerzésére és tartására a következő szervezetek kaphatnak
engedélyt:
a) hosszú lőfegyverre az erdő- és vadgazdálkodással, vadászattal, vadkereskedelemmel,
erdészettel, természetvédelemmel foglalkozó gazdálkodó szervezet, közigazgatási szerv,
egyesület, egyesületek megyei és országos szövetsége, a hivatásos és sportvadászok
kamaraként működő köztestülete, tudományos kutatóintézet, felsőoktatási intézmény,
nevelési-oktatási intézmény, ha bizonyítja, hogy feladatainak ellátásához szükséges a
lőfegyver;
b) sportlőfegyverre a sportlövészettel foglalkozó, nyilvántartásba vett sportegyesület, ha az
országos sportági szakszövetség a szövetségi tagságot igazolja;
c) sportlövészetre, illetve lövészeti oktatásra az, amely az adott típusú és kaliberjelű
lőfegyverre kiadott lőtér-üzemeltetési engedéllyel, valamint lőtérszabályzattal rendelkezik;
d) a polgári célra felhasználható lőfegyverek, lőszerek és hatástalanított lőfegyverek
vizsgálatára, valamint lőfegyverek és lőszerek hatástalanítására jogosult (kijelölt) szervezet,
feladatai ellátására;
e) az igazságügyi fegyverszakértői vizsgálattal foglalkozó szervezet, valamint muzeális
intézmény a feladatköréhez kapcsolódóan;
f) lőszerpróbára az, amely a lőszer gyártására jogosító engedéllyel rendelkezik;
g) rövid lőfegyverre az, amely a saját vagy mások vagyonát hivatásszerűen őrzi, mások életét,
testi épségét hivatásszerűen védi, ha bizonyítja, hogy feladatainak ellátásához szükséges a
lőfegyver.
(2) Igazságügyi fegyverszakértői vizsgálattal foglalkozó és lőszergyártási engedéllyel
rendelkező szervezetnek, valamint muzeális intézménynek, feladatkörére tekintettel "A"
kategóriába tartozó lőszer és automata lőfegyver, valamint hangtompító megszerzése és
tartása is engedélyezhető.
29. §
Lőfegyver, lőszer megszerzésére és tartására jogosító engedély a 28. §-ban meghatározott
szervezet részére csak akkor adható, ha a kérelmező szervezetnél a lőfegyverek, lőszerek
tárolásával, átadásával megbízott személy rendelkezik a 26. § (1) bekezdésének a)-c)
pontjában meghatározott feltételekkel, és a szervezet a Magyar Köztársaság területén a
lőfegyver, lőszer tárolásának e rendeletben meghatározott feltételeivel rendelkezik.
30. §
(1) Muzeális fegyver sportlövészeti célú használata csak sportlövészettel foglalkozó
sportegyesületnek engedélyezhető.
(2) Muzeális fegyver akkor használható sportlövészetre, ha biztonságos működését a
fegyverek és lőszerek bevizsgálására kijelölt szervezet tanúsítja.
(3) Muzeális fegyvert sportlövészetre csak sportegyesület tagja használhat.
(4) Muzeális fegyver önvédelmi célra nem viselhető.
31. §
(1) Színházi fegyver színházak, színpadi és egyéb előadások megtartásával vagy
filmforgatásban közreműködő gazdálkodó szervezetnek és hagyományőrző egyesületnek
engedélyezhető.
(2) A lőfegyver, lőszer megszerzési és tartási engedélyt a kérelmező személyesen, a szervezet
a kereskedelmi meghatalmazottja útján veheti át.
32. §
(1) A fegyver, lőszer tartására kiadott engedélyt tartalmazó okmány - e rendelet eltérő
rendelkezése hiányában -öt évig érvényes, érvényességi ideje kérelemre alkalmanként további
öt évre meghosszabbítható, ha az engedély kiadására vonatkozó feltételek - azok ismételt
vizsgálata alapján - biztosítottak, és a kérelmező az engedély meghosszabbítását legalább 30
nappal az érvényességi idő lejártának határnapja előtt kezdeményezi. A feltételek ismételt
vizsgálata a lőfegyver tartásához szükséges elméleti és gyakorlati jártasságot igazoló vizsga
megismétlésére nem terjed ki.
(2) A kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú lövedék kilövésére
alkalmas tűzfegyver és a színházi fegyver tartására, a gáz- és riasztófegyver viselésére, a
muzeális fegyver sportlövészet célú használatára kiadott engedély visszavonásig érvényes.
(3) A fegyver megszerzési engedély 90 napig érvényes.
(4) A megszerzési engedéllyel rendelkező 5 munkanapon belül köteles az engedélyező
hatóságnak a birtokba vett lőfegyvert a fegyvertartási engedély kiállítása céljából bemutatni.
A lejárt engedélyt a hatóságnak az érvényességi időpont lejártát követő 5 munkanapon belül
vissza kell adni.
33. §
(1) A fegyver megszerzésére és tartására irányuló kérelmet természetes személy esetén a 17.
számú melléklettel, szervezet esetén a 18. számú melléklettel rendszeresített nyomtatványon
kell benyújtani.
(2) A megszerzési engedélyt a 19. számú melléklettel rendszeresített nyomtatványon kell
kiállítani.
34. §
(1) A személy részére kiadott, lőfegyver tartását engedélyező okmány tartalmazza
a) az okmány birtokosának természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét;
b) az engedélyezett lőfegyver(ek) azonosító adatait;
c) az engedély bejegyzésének keltét, érvényességi idejét;
d) a lőfegyvertartáshoz szükséges egészségi alkalmasság igazolására szolgáló bejegyzéseket;
e) az egyéb hatósági bejegyzéseket.
(2) Az önvédelmi célú lőfegyver tartását külön - az (1) bekezdésben meghatározott -
okmányban kell engedélyezni.
35. §
(1) Szervezet részére az öt évig érvényes lőfegyvertartási engedély kiadása határozattal
történik. A határozatban foglalt lőfegyverekre a 20. számú mellékletben meghatározott
alkalmazotti megszerzési és tartási engedélyt kell kiállítani.
(2) Az (1) bekezdésben említett határozatban fel kell tüntetni azokat a személyeket,
alkalmazottakat (a továbbiakban együtt: alkalmazott), akik a fegyver kezelését (tárolás,
kiadás, visszavétel) végzik, a fegyvert használhatják.
(3) A szervezet vezetője köteles gondoskodni a lőfegyver használatára jogosult alkalmazottak
rendszeres, de évente legalább négy alkalommal történő lőkiképzéséről.
Kárt okozó vad elejtése
36. §
(1) Lakott területen a kárt okozó vad elejtéséhez az elejtés helye szerint illetékes
rendőrkapitányság engedélye szükséges.
(2) Az (1) bekezdésben említett engedély kiadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) az elejtést irányító és a résztvevő nevét, személyi adatait, a fegyvertartási engedély adatait;
b) az elejtés pontos helyét, idejét;
c) az érintett helyi önkormányzat egyetértő állásfoglalását;
d) a területileg illetékes vadászatra jogosult szerv egyetértő állásfoglalását;
e) a biztonsági intézkedéseket, a lakosság tájékoztatásának módját.
Lőfegyver, lőszer átadása, átengedése
37. §
(1) Lőfegyver, lőszer - a (6)-(7) bekezdésben foglaltak kivételével - lőfegyver-kereskedőnek,
a fegyver és lőszer vizsgálatára kijelölt szervezetnek és annak adható át, aki az átadott
lőfegyvertartási céljának és jellegének megfelelő lőfegyver tartására jogosító engedéllyel
rendelkezik.
(2) A fegyver és lőszer vizsgálatára kijelölt szervezet és a lőfegyver-kereskedő részére történő
átadás kivételével a lőfegyver átadását az átadás helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak
írásban be kell jelenteni. A bejelentés átvételéről a rendőrkapitányság igazolást ad ki, melynek
egy példányát az átadó, egy példányát az átvevő az átadás időtartama alatt köteles megőrizni.
(3) Vadászlőfegyver és a hozzá tartozó lőszer vadászatra vadászlőfegyver tartására
jogosultnak átengedhető.
(4) Sportlőfegyver és a hozzá tartozó lőszer sportlövészetre sportlőfegyver tartására
jogosultnak átengedhető.
(5) A lőtér üzemeltetője lőfegyverét, lőszerét a lőtéren átengedheti lőgyakorlatot is magába
foglaló szakképzésben résztvevő személynek és annak a tizennyolcadik életévét betöltött
személynek, aki a lőfegyver megszerzéséhez szükséges tanfolyamon, lőgyakorlaton vesz
részt.
(6) A sportegyesület lőfegyverét és lőszerét a sportegyesület igazolt sportolójának a
sporttevékenység (edzés, verseny), illetve az ezekre történő szállítás időtartamára átadhatja.
(7) A 28. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet lőfegyverét, lőszerét a 35. § (2)
bekezdés szerinti határozatban feltüntetett, a vele írásban foglalt szerződés alapján
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő, a lőfegyver
megszerzéséhez és tartásához szükséges - e rendeletben meghatározott - feltételekkel
rendelkező személynek, a szerződésben meghatározott feladat tényleges ellátásának
időtartamára átadhatja.
A fegyverek tartására vonatkozó szabályok
38. §
(1) A lőfegyver, gáz- és riasztófegyvert tartó személy
a) lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön - ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik - vadászlőfegyverét vagy sportlőfegyverét csak ürítve,
tokban, sportcélú rövid lőfegyverét üres tárral, a fegyver, a tár és a lőszer elkülönített
csomagolásával, zárt dobozban vagy egyéb zárt tárolóeszközben szállíthatja;
b) lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön
önvédelemre, személy- és vagyonvédelemre engedélyezett rövid lőfegyverét, viselé-si
engedély esetén gáz- és riasztófegyverét betárazva, a véletlen elsülés ellen biztosítva, rejtve
viselheti;
c) fegyverét nem szállíthatja, nem viselheti és nem használhatja szeszes italtól befolyásolt
állapotban, illetve, ha szervezetében kábítószer, illetve pszichotrop anyag van;
d) a fegyverét kizárólag ürített állapotban, olyan helyen tisztíthatja, ahol más személy életét és
testi épségét nem veszélyezteti;
e) a lőfegyver szállításakor, viselésekor és használatakor köteles a lőfegyvertartási engedélyt,
gáz- és riasztófegyver viselésekor a viselési engedélyt magánál tartani;
f) köteles az engedély kiadására irányuló kérelemben szereplő adatok és a lőfegyvertárolóhely
megváltozását 5 munkanapon belül a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságnak
bejelenteni;
g) köteles lőfegyverét a lőfegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezetnek bemutatni
és a lőfegyver vizsgálatát elvégeztetni
ga) az e rendeletben meghatározott javítást, fődarabcserét követően,
gb) lőfegyver, színházi fegyver esetében a fegyver vizsgálati tanúsítványában megadott
érvényességi határidő lejártakor, de legalább tíz évenként,
gc) a lőfegyverek és lőszerek vizsgálatáról szóló külön jogszabályban meghatározott egyéb
esetekben;
h) a lőfegyver tanúsítványát a lőfegyvertartási engedélyben kell tartani;
i) nagy teljesítményű acélsörétes lőszert csak olyan sörétes puskából lőhet ki, amelyet
acélsörétes lőszer használatára bevizsgáltak és a bevizsgálás a lőfegyveren jelölve van;
j) lőfegyverét, gáz- és riasztófegyverét annak vizsgálatáról kiállított tanúsítványban megadott
idő lejárta után a próbajel érvényesítéséig, illetőleg a próbajel érvénytelenítése esetén nem
használhatja;
k) ha lőfegyverét eladta, az annak átvételéről kapott elismervényt, vagy a megszerzési
engedély eladói igazolását köteles a lőfegyvertartási engedéllyel együtt, az azt kiállító rendőri
szervnek 5 munkanapon belül bemutatni;
l) munkavégzési célú lőfegyverét, a lőfegyver tartásához szükséges alkalmazási feltétel,
munkakör megszűnését követő 3 munkanapon belül az engedélyt kiadó hatóságnak köteles
beszolgáltatni;
m) megszerzési engedély birtokában jogosult a forgalmazótól vagy érvényes lőfegyvertartási
engedéllyel rendelkezőtől lőfegyvert vásárolni.
(2) Szervezet esetén az (1) bekezdésf)-l) pontjában foglaltak végrehajtásáért a szervezet
vezetője felelős.
(3) Az önvédelmi célú lőfegyver tartására engedéllyel rendelkező személy köteles évente
legalább egy alkalommal lőgyakorlaton részt venni, és a lőtérnapló alapján kiállított igazolást
5 munkanapon belül a lakóhelye szerint illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságnak
leadni.
(4) A fegyver az engedélyezett célra, valamint lőtéren lőgyakorlatra használható.
(5) Az a személy (szervezet), aki (amely) lőfegyver megszerzési vagy tartási engedéllyel
rendelkezik, lőfegyverének, valamint engedélyének elvesztését vagy eltulajdonítását köteles
az elvesztés, illetve az eltulajdonítás helye és a lakóhelye (tevékenység helye) szerint illetékes
rendőrkapitányságon - 3 munkanapon belül - bejelenteni. Az a személy, aki gáz- és
riasztófegyver viselési engedéllyel rendelkezik, engedélyének elvesztését vagy
eltulajdonítását köteles az elvesztés, illetve az eltulajdonítás helye és a lakóhelye
(tevékenység helye) szerint illetékes rendőrkapitányságon 3 munkanapon belül bejelenteni.
(6) Az elveszett vagy eltulajdonított lőfegyver, a megszerzési, tartási vagy viselési engedély
körözését, a bejelentés helye szerint illetékes rendőrkapitányság rendeli el.
39. §
(1) A kizárólag 7,5 joule vagy ennél kisebb csőtorkolati energiájú tűzfegyvert, a légfegyvert, a
festéklövő fegyvert, gáz- és riasztófegyvert a hozzá tartozó lövedékektől, tölténytől
elkülönítve, jól zárható helyen úgy kell tárolni, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek
hozzá.
(2) A kizárólag 7,5 joule vagy ennél kisebb csőtorkolati energiájú tűzfegyveren, a
légfegyveren, a festéklövő fegyveren, a gáz- és riasztófegyveren olyan változtatás nem
végezhető, amely annak csőtorkolati teljesítményét megnövelné, illetve azt a fegyver
jellegének megváltoztatásával lőfegyverré alakítaná át.
(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy csak cselekvőképes, nagykorú személy
felügyelete mellett használhat festéklövő fegyvert, légfegyvert.
(4) A kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú tűzfegyver, festéklövő
fegyver, légfegyver lőtéren (pincelőtéren, szobai lőtéren), céllövöldében, bekerített
magánterületen, a fegyver használatára vonatkozó biztonsági előírások betartása mellett,
kizárólag sportlövészetre vagy céllövészetre használható.
(5) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb
csőtorkolati energiájú légfegyver, számszeríj, szigonypuska közterületen, nyilvános helyen -
ideértve az ott lévő járművek belső tereit is -, közforgalmú közlekedési eszközön csak zárt
tárolóeszközben birtokolható (szállítható).
40. §
(1) Színházi fegyver színpadon vagy egyéb előadás, illetve filmforgatás vagy hagyományőrző
bemutató helyszínén viselhető és használható.
(2) A színházi fegyverek kezelésére és tárolására, a tárolás helye szerint illetékes
rendőrkapitányság hozzájárulásával, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű
felelős személyt kell kijelölni. Színházi fegyver csak az előadás, a filmforgatás vagy a
hagyományőrző bemutató időtartamára, az előadásban, a filmforgatásban, illetve a bemutatón
közreműködő személynek adható át.
(3) A színházi fegyvert a hozzá tartozó tölténytől elkülönítetten, jól zárható helyen kell
tárolni.
41. §
(1) Számszeríj kizárólag sportíjászatra, az e célra kijelölt helyen viselhető és használható a
terület kezelőjének hozzájárulásával és a lőtérre vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása
mellett. A számszeríj viseléséhez és használatához védett természeti területen a
természetvédelmi hatóság engedélye, illetve vadászterületen a vadászatrajogosult
hozzájárulása is szükséges.
(2) Szigonypuska csak tudományos vagy állategészségügyi célra használható.
A lőfegyver, lőszer, lőszerelem tárolása
42. §
(1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a lőfegyvert az engedélyes által állandóan lakott
lakásban - szervezet esetén őrzött, vagy riasztó berendezéssel védett épületben - ürített
állapotban, biztonsági zárral rendelkező lemezszekrényben, illetéktelen személyektől elzárva
kell tárolni.
(2) Rövid lőfegyvert az (1) bekezdésben meghatározott egyéb feltételek betartása mellett,
falhoz, padlóhoz vagy szekrényhez rögzített biztonsági zárral rendelkező lemezdobozban is
lehet tárolni.
(3) A 10 darabot meghaladó darabszámú lőfegyver és 1000 darabot meghaladó lőszer,
valamint "A" kategóriába tartozó lőfegyver tárolása esetén a tárolásra szolgáló helyiség
nyílászáróit acélráccsal vagy ultraerős biztonsági fóliával kell ellátni.
(4) Ha a (3) bekezdésben említett lőfegyver vagy lőszer tárolása lakott területen kívül
történik, a tárolóhelyet őrszemélyzettel kell őrizni vagy távfelügyeleti rendszerbe bekötött
elektronikus riasztóberendezéssel kell ellátni.
(5) A lőszert a lőfegyvertől elkülönítve, biztonsági zárral rendelkező lemezszekrényben vagy
falhoz, padlóhoz, szekrényhez rögzített biztonsági zárral rendelkező lemezdobozban,
illetéktelen személyektől elzárva kell tárolni.
43. §
(1) Lőszerelemet eredeti gyári csomagolásában, nem lakás céljára szolgáló épület ablakkal
rendelkező helyiségében, biztonsági zárral ellátott lemezszekrényben úgy kell tárolni, hogy
ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.
(2) Feketelőpor és füstnélküli lőpor nem tárolható egy szekrényben. A csappantyút a lőportól
egy lemezből készült elválasztóval el kell különíteni.
(3) Lőszerelemek tárolóhelyén kizárólag lőport és csappantyút lehet tartani. A lőszerelemek
számára kialakított tárolóhelyen nem tartható 5 kg össztömegnél nagyobb mennyiségű lőpor
és 2000 darabot meghaladó számú csappantyú.
(4) Lőpor és csappantyú tárolására szolgáló helyiségben nem lehet nyílt lánggal üzemelő
berendezés, tilos a dohányzás és nyílt láng használata.
(5) A lőfegyver-kereskedő lőszer (lőszerelem) tárolóhelyének engedélyezésére irányuló
eljárásban a tevékenység helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság,
Budapesten a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság szakhatóságként vesz részt.
Ellenőrzés
44. §
(1) A jogszabályban és az engedélyben meghatározott kötelezettségek betartását a rendőrség
ellenőrzi.
(2) Az engedéllyel rendelkező köteles az ellenőrzést lehetővé tenni, az ellenőrzést végző
rendőrt a fegyver vagy lőszer tárolására szolgáló helyiségbe beengedni, részére a szükséges
tájékoztatást, felvilágosítást megadni, felhívására a fegyvert és lőszert, valamint az
ellenőrzéshez szükséges okmányokat részére átadni.
(3) Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni és azt az ellenőrzés napjától számított 5
munkanapon belül az ellenőrzött személlyel, illetve az engedéllyel rendelkezővel ismertetni
kell.
Lőfegyverek kivitele, behozatala, átszállítása
45. §
E rendelet eltérő rendelkezése hiányában lőfegyver, lőszer kivitelére, behozatalára,
átszállítására engedélyt az kaphat, aki (amely) annak gyártására, javítására, forgalmazására,
megszerzésére vagy tartására vonatkozó - e rendelet alapján kiadott - engedéllyel rendelkezik.
46. §
(1) Külföldi állam belső joga szerint védetté nyilvánított személy vagy nemzetközi szervezet
tisztségviselője, illetve védelmét ellátó biztonsági személyzet tagja lőfegyverének és
lőszerének behozatalát, kivitelét, az ország területén való átszállítását a Külügyminisztérium
javaslatára az Országos Rendőr-főkapitányság engedélyezi.
(2) Az engedély kiadása a 15. számú mellékletben meghatározott lőfegyver (lőszer) kísérő
igazolvány (engedély) kiállításával történik. Az engedély kiadása viszonosság esetén
díjmentes.
(3) A (2) bekezdés szerinti lőfegyver (lőszer) kísérő igazolvány érvényességi idején belül a
lőfegyver, lőszer tartására és viselésére és kivitelére is jogosít.
47. §
(1) Az a személy vagy szervezet, aki (amely) az e rendelet szerint kiadott megszerzési
engedéllyel rendelkezik, jogosult annak érvényességi időtartama alatt a megszerzési
engedélyben szereplő lőfegyver, lőszer behozatalára. Az Európai Unióhoz nem tartozó
államból történő behozatal esetén ennek tényét a határvámhivatal a megszerzési engedélyen
bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolja.
(2) Ha a 45. §-ban meghatározott engedéllyel nem rendelkező személy vagy szervezet
lőfegyvert, lőszert akar a Magyar Köztársaság területéről kivinni vagy azon átszállítani, az
ehhez szükséges engedély megszerzéséhez köteles igazolni, hogy a lakóhelye (székhelye vagy
telephelye) szerinti államban jogosult a lőfegyver, lőszer gyártására, javítására,
forgalmazására, kiállítására, megszerzésére vagy tartására.
(3) A (2) bekezdésben említett jogosultságot nem kell igazolni
a) azoknak a külföldön bejegyzett (nyilvántartásba vett) sportegyesületeknek
(sportszervezeteknek), amelyek sportlövő versenyre hoznak be lőfegyvert vagy lőszert;
b) arra a lőfegyverre és lőszerre, amelyet a lőfegyver, lőszer szállítására engedéllyel
rendelkező hajó vagy légi közlekedési eszköz fedélzetén szállítanak, ha az nem hagyja el a
fedélzetet, illetve a kikötő tranzit területét.
48. §
(1) A vadászlőfegyver, valamint a sportlőfegyver jogszerű tartását az e rendelet alapján
kiadott fegyvertartási engedéllyel nem rendelkező személy a lakóhelye szerinti államban
kiadott fegyvertartási engedéllyel, tűzfegyver esetén európai lőfegyvertartási engedéllyel
igazolhatja. A "B" kategóriájú, vadászatra szolgáló tűzfegyver, valamint a 7,5 joule
csőtorkolati energia feletti légfegyver behozatalához és tartásához a vadászat, illetve a
sportverseny helye szerint illetékes rendőrkapitányság engedélye is szükséges.
(2) Az a személy, aki európai lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezik, jogosult az abba
bejegyzett "C" és "D" kategóriába tartozó tűzfegyverét, a hozzá tartozó lőszerrel együtt
vadászatra, "B", "C" és "D" kategóriájú sportlőfegyverét sportlövő versenyre behozni, kivinni,
illetve az ország területén átszállítani.
(3) Az európai lőfegyvertartási engedélybe bejegyzett "B", "C" vagy "D" kategóriájú
tűzfegyver és a hozzá tartozó lőszer önvédelmi célra történő behozatalát a Magyar
Köztársaság területére a várható beutazás, illetve átutazás helye szerint illetékes megyei
(budapesti) rendőrfőkapitányság engedélyezheti. A behozatali engedély abban az esetben
adható ki, ha a kérelmező bizonyítja, hogy tevékenysége vagy más ok miatt élete, testi épsége
- tűzfegyverrel elhárítható veszélyhelyzet fennállása miatt - fokozott védelmet igényel, és
rendelkezik a tűzfegyver tárolásának e rendeletben megállapított feltételeivel.
(4) Az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel nem rendelkező személy a
határvámhivatal 13. számú melléklet szerinti igazolása alapján jogosult lőfegyverét, a hozzá
tartozó lőszerrel együtt vadászatra, sportlövő versenyre behozni, kivinni, illetve az ország
területén átszállítani, ha a Magyar Köztársaság területén tartózkodás a 90 napot nem haladja
meg.
(5) A sportlövészeten való részvételt a meghívó sportegyesület meghívólevelével kell
igazolni.
(6) A Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett sportegyesület sportlövője részére a
sportlőfegyver és lőszer kivitelére vonatkozó jogosultságot az országos sportági
szakszövetség igazolja. Az igazolás csak a lőfegyvertartási, illetve európai lőfegyvertartási
engedéllyel együtt érvényes.
(7) A vadászaton való részvételt a Vtv.-ben foglaltak alapján a vadászati hatóság által a
Magyar Köztársaság területére és az abban meghatározott vadászterület(ek) re kiállított
érvényes vadászati engedély igazolja.
(8) A határvámhivatal (4) bekezdésben említett igazolásának formáját és tartalmát a 13.
számú melléklet határozza meg. E nyomtatványt kell alkalmazni a lőszerre is.
49. §
Az, aki lőfegyver, lőszer behozatalára vagy átszállítására jogosító igazolással, illetve
engedéllyel rendelkezik,
a) az abban feltüntetett lőfegyvert, lőszert e rendelet előírásai szerint jogosult tartani és
használni;
b) az Európai Unióhoz nem tartozó államból történő beutazáskor, illetve kiutazáskor köteles a
határvámhivatalnak az engedélyben feltüntetett lőfegyvert, lőszert bemutatni.
50. §
(1) A 26. § (6) bekezdésének rendelkezése alapján megszerzett lőfegyver kiviteléhez a 16.
számú mellékletben meghatározott fegyver (lőszer) kísérő igazolványt kell kiállítani.
(2) A 49. § b) pontban említett esetben a lőfegyver (lőszer) kísérő igazolványt a
határvámhivatal, az okmánykezelést követő 5 munkanapon belül visszaküldi az engedélyt
kiállító rendőrhatóságnak.
51. §
(1) Az e rendelet alapján kiadott európai lőfegyvertartási engedély tartalmazza
a) az engedély birtokosának természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét;
b) a tűzfegyver azonosító adatait (típusa, gyártója, gyártási száma, kaliberjele, kategóriájának
betűjele és száma);
c) az engedély érvényességi időtartamát;
d) az engedélyt kibocsátó hatóság bejegyzéseit;
e) a meglátogatott tagállamok hatóságainak engedélyezési bejegyzéseire szolgáló rovatot;
f) a Közösségen belüli utazásra vonatkozó következő információkat:
fa) az ezen okmányba bejegyzett "B", "C" vagy "D" kategóriájú egy vagy több tűzfegyverrel
másik tagállamba történő beutazás joga a meglátogatni kívánt tagállam hatósága által a
megfelelő tűzfegyverre kiadott engedélyétől függ,
fb) általában nem szükséges előzetes engedély a "C" vagy "D" kategóriájú tűzfegyverrel
vadászat, illetve "B", "C" vagy "D" kategóriájú tűzfegyverrel sportlövészet céljából történő
beutazáshoz, feltéve, hogy az utazó magánál tartja az európai lőfegyvertartási engedélyét, és
igazolni tudja az utazás célját,
fc) a tagállamok dönthetnek úgy, hogy megtiltják vagy engedélyhez kötik területükön
bizonyos "B", "C" vagy "D" kategóriájú tűzfegyverek megszerzését, tartását;
g) a tagállamok tájékoztatása alapján az f) pontban említett tilalmat, illetve engedélyhez
kötöttséget;
h) az engedély birtokosának aláírását;
i) a kiállító hatóság megnevezését, bélyegzőlenyomatát;
j) az engedély kiállításának keltét.
(2) Az európai lőfegyvertartási engedély öt évig érvényes, érvényességi ideje kérelemre
alkalmanként további öt évre meghosszabbítható, ha az engedély kiadására vonatkozó
feltételek - azok ismételt vizsgálata alapján -biztosítottak.
(3) Az európai lőfegyvertartási engedély nem ruházható át, azt az engedéllyel rendelkező
személy a tűzfegyver birtoklása során köteles magánál tartani.
(4) Az európai lőfegyvertartási engedélybe bejegyzett tűzfegyver birtoklásában, jellemzőiben
bekövetkezett változásokat, valamint a tűzfegyver elvesztését vagy ellopását az engedélyen
fel kell tüntetni.
Záró rendelkezések
Hatálybalépés
52. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) a kézilőfegyverekről és lőszerekről, a gáz- és riasztófegyverekről, valamint a
légfegyverekről és a lőterekről szóló 115/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet, valamint az azt
módosító 242/1996. (XII. 27.) Korm. rendelet, a 119/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet és a
156/2004. (V. 18.) Korm. rendelet;
b) a kézilőfegyverekről és lőszerekről, a gáz- és riasztófegyverekről és a lőterekről szóló
115/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 14/1991. (X. 31.) BM rendelet és az
azt módosító 3/1997. (I. 28.), valamint a 41/1999. (XI. 18.) BM rendelet;
c) a külföldi biztonsági személyzet lőfegyverei és lőszerei behozatalának, kivitelének, az
országon történő átszállításának, tartásának és használatának szabályairól szóló 2/1997. (I.
28.) BM rendelet;
d) az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a, 4. §-a, 10/A.
§-ának
(2) bekezdéséből a "kiutasításnak és" szövegrész, a 22. §
(3) bekezdése, a 23. § (2) bekezdése, a 24. § (3) bekezdése, a 30. § (2) bekezdése, továbbá
47/A. §-ának (1) bekezdéséből, valamint a 98/A. §-t megelőző alcímből és a 98/A. § (1)
bekezdéséből a "nemzetközi" szövegrész.
Átmeneti rendelkezések
53. §
(1) A rendelet a hatálya előtt kiadott engedélyek érvényességét nem érinti.
(2) Ezt a rendeletet az első fokú határozattal el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.
54. §
(1) A rendelet hatálybalépése előtt engedély nélkül tartott, kizárólag 7,5 joule vagy annál
kisebb csőtorkolati energiájú tűzfegyver tartására legkésőbb 2005. június 30-ig engedélyt kell
kérni.
(2) Az egyedi azonosításra alkalmas gyártási számmal nem rendelkező, kizárólag 7,5 joule
vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú tűzfegyvert azonosítási számmal a Polgári
Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft. (a továbbiakban: Vizsgáló) látja el.
(3) A Vizsgáló az azonosítási számmal történő ellátásról igazolást állít ki.
(4) Az azonosítási számmal történő ellátás költsége a tűzfegyver tulajdonosát terheli.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerint benyújtott kérelem elintézési határideje 180
nap.
Módosuló rendelkezések
55. §
(1) A biztonsági okmányok védelméről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú
mellékletének személyi és jogosultságot igazoló okmányokat tartalmazó III. része a következő
új okmánnyal egészül ki:
"1.90. európai lőfegyvertartási engedély"
(2) Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R.) a következő 10/B. §-sal egészül ki:
"10/B. § (1) Aki jogszabály tiltó rendelkezése ellenére hangtompítót tart, százezer forintig
terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe
tartozik.
(3) Azt a hangtompítót, amelyre nézve az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértést
elkövették, el kell kobozni."
(3) Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"11. § (1) Aki
a) a kábítószerek, illetőleg a pszichotrop anyagok rendelésére, kiadására, forgalmazására,
nyilvántartására, tárolására, illetőleg elszámolására, valamint ezek gyártására, exportálására,
importálására, tranzitálására, az ilyen anyagokkal végezhető kutatásra, továbbá az ezen
anyagokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályokat megszegi,
b) kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállításához, gyártásához is használt vegyi
anyagokkal (ellenőrzött anyagok) végezhető egyes tevékenységek végzésének szabályait
megszegi,
százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség, illetőleg az
ÁNTSZ hatáskörébe is tartozik."
Az Európai Közösségek jogszabályaihoz való közelítés
56. §
E rendelet a Magyar Köztársaság, illetőleg az Európai Közösségek és azok tagállamai között
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás
tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, a
lőfegyverekről és lőszerekről szóló törvény rendelkezéseivel együtt
a) az Európai Közösségek Tanácsának a fegyverek megszerzésének és tartásának
ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK irányelvével; és
b) az Európai Közösségek Tanácsának a polgári felhasználású robbanóanyagok
forgalmazására és felügyeletére vonatkozó rendelkezések harmonizációjáról szóló 93/15/EGK
irányelvének 10. és 11. cikkével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
1. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
1.kép
Az engedély hátoldala:
2.kép
2. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
3.kép
Az engedély hátoldala:
4.kép
3. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
1. A fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem gyártása, forgalmazása, illetve a lőfegyver
javítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell
- a kérelmező statisztikai jelét (statisztikai törzsszám vagy adószám első nyolc számjegye);
- a kérelmező székhelyének címét;
- a tevékenység fajtáját (gyártás, forgalmazás, javítás);
- a tevékenység gyakorlásának pontos címét;
- az épület méretarányos tervrajzát;
- a tevékenység végzésére és a raktározásra szolgáló helyiségek elválasztásának módját;
- a biztonsági berendezésre vonatkozó adatokat, műszaki leírást (acélrács, biztonsági fólia,
riasztóberendezés stb.);
- az alkalmazottak személyi adatait, szakképzettségük igazolását;
- a tevékenység gyakorlásának módját (egyéni vállalkozó, szervezet).
Szervezet esetében
- a kérelmező megnevezését;
- a cégbírósági bejegyzés másolatát;
- vezető tisztségviselő(k) /tevékenységért felelős személyi adatait.
Egyéni vállalkozó esetében
- a kérelmező személyi adatait;
- vállalkozói igazolvány másolatát;
- szakképzettség igazolását;
- lakóhely adatait.
2.A gyártási kérelemnek tartalmaznia kell az 1. pontban foglaltakon túl
a) a lőfegyverek és lőszerek vizsgálatára jogosult (kijelölt) szervezet szakvéleményét, amely
tartalmazza
- a polgári kézilőfegyverek és lőszerek vizsgálatára vonatkozó MSZ 15765, illetve a töltények
minősítésére vonatkozó MSZ 15764 szabványban előírt, az adott lőfegyverre, gáz- és
riasztófegyverre, légfegyverre, illetve lőszerre vonatkozó vizsgálati módszer és eljárás szerint
elvégzett vizsgálatok alapján a biztonságos működésre vonatkozó megállapításokat;
- a fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem megfelel e rendelet előírásainak;
- a fegyverre, lőszerre (töltényre) és lőszerelemre vonatkozó egyéb, a biztonságos és jogszerű
használat szempontjából fontos megállapításokat;
b) típusjóváhagyó vizsgálathoz kötött fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem esetén a gyártási
dokumentációt (tervrajz, gyártási eljárás, technológia);
c) a gyártani kívánt lőfegyver fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem adatait (típusát,
jellemzőit), a mennyiségét és a raktári készlet nagyságát;
d) a gyártás megkezdésének idejét.
3.A forgalmazására jogosító engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az 1. pontban
foglaltakon túl
a) a forgalmazni kívánt fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem megnevezését és a
raktárkészlet nagyságát;
b) az üzlet vezetőjének, helyettesének, eladóinak személyi adatait (név, születési hely, idő,
anyja neve, állandó lakóhelyét).
4.A lőfegyver javítására jogosító engedély iránti kérelemnek az 1. pontban foglaltakon
túl
a) a javításra és tárolásra használt helyiségek számát és nagyságát;
b) a javító tevékenység pontos leírását (lőfegyverjavítás, gáz- és riasztófegyver javítás,
távcső-szerelés, farészek készítése stb.).
4. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
5.kép
Az engedély hátoldala:
6.kép
5. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
Sorszám: ..................
LÕFEGYVER GYÁRTÁS KÉSZLETRE VÉTELI JELENTÕLAPJA
1.táblázat
Kitöltési tájékoztató
Sorszám: az adott jelentőlap fajta 1-től kezdődő folyamatos sorszáma a jelentést beküldő
engedélyesnél.
Statisztikai jel: a jelentőlapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma, ha azzal nem
rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.
Gyártó megnevezése: a gyártási engedélyben szereplő megnevezés.
Tevék. helye: gyártási engedélyben szereplő működési hely.
Gy. eng. sz.: a gyártási engedély száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).
Vevő statisztikai jele: a vevő statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az
adószámának első nyolc számjegye.
Megnevezése: a vevő forgalmazási engedélyében szereplő megnevezés.
Vevő ker. eng. sz.: a vevő forgalmazási engedélyének száma (a rendőrségi határozat
iktatószáma).
Darab: az azonos fajtájú, kategóriájú, gyártójú és kaliberjelű, folyamatos gyártási számú
fegyverek két egymást követő sorban is megadhatók. Ha a darabszám 1-nél nagyobb, akkor az
első sorban kell kitölteni a darab, fajta, kat., gyártó, a kezdő gyártási szám, kaliberjel adatokat,
majd a következő sorban csak az utolsó gyártási számot kell megadni.
Figyelem! Amennyiben a mező nincs kitöltve, akkor az automatikusan 1 darabot jelent.
Fajta:
fegyver esetén a fajta mező tartalma lehet:
T: tűzfegyver
L: 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver
fődarab esetén a fajta mező tartalma lehet:
F: fegyvercső
V: váltócső
B: betétcső
Z:zár
D: forgódob
K: tokszerkezet
lőszer esetén a fajta mező tartalma: R
Kat.: az adott fegyver kategória besorolása a fegyvertörvény mellékletében szereplő
tűzfegyver kategória meghatározások alapján. Figyelem! A betűjel után szóköz kihagyása
nélkül a sorszámot is be kell írni. Pl. C3
Gyártó: a gyártási engedéllyel rendelkezőnek a rendőrség által segédletként kiadott gyártói
kódszótárban szereplő neve.
Típus: a gyártó által megjelölt, a fegyver szemlézési vagy bevizsgálási tanúsítványában
szereplő adat.
Gyártási szám: a fegyver fődarabjaiban lévő szám- és betűjelekből álló azonosító jel.
Figyelem! Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól "/" jellel elválasztva
a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok) /zárszám/dobszám. Amennyiben a fegyver
rendelkezik szemlézési vagy bevizsgálási tanúsítvánnyal, az abban szereplő gyártási számot
kell megadni.
Kaliberjel: a hivatalos, a fegyver szemlézési vagy bevizsgálási tanúsítványán szereplő CIP
kaliberjelet kell feltüntetni, csövenként felsorolva.
6. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
2.táblázat
Kitöltési tájékoztató
Sorszám: az adott jelentőlap fajta 1-től kezdődő folyamatos sorszáma a jelentést beküldő
engedélyesnél.
Statisztikai jel: a jelentőlapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma, ha azzal nem
rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.
Gyártó megnevezése: a gyártási engedélyben szereplő megnevezés.
Tevék. helye: gyártási engedélyben szereplő működési hely. Gy. eng. sz.: a gyártási engedély
száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).
Vevő statisztikai jele: a vevő statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az
adószámának első nyolc számjegye.
Megnevezése: a vevő forgalmazási engedélyében szereplő megnevezés.
Vevő ker. eng. sz.: a vevő forgalmazási engedélyének száma (a rendőrségi határozat
iktatószáma).
Vevő/kereskedelmi meghatalmazott adatai: a lőfegyvert átvevő személy felsorolt adatai.
Darab: az azonos fajtájú, kategóriájú, gyártójú és kaliberjelű, folyamatos gyártási számú
lőfegyverek két egymást követő sorban is megadhatók. Ha a darabszám 1-nél nagyobb, akkor
az első sorban kell kitölteni a darab, fajta, kat., gyártó, a kezdő gyártási szám, kaliberjel
adatokat, majd a következő sorban csak az utolsó gyártási számot kell megadni.
Figyelem! Amennyiben a mező nincs kitöltve, akkor az automatikusan 1 darabot jelent.
Fajta:
lőfegyver esetén a fajta mező tartalma lehet:
T: tűzfegyver
L: 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver
fődarab esetén a fajta mező tartalma lehet:
F: fegyvercső
V: váltócső
B: betétcső
Z: zár
D: forgódob
K: tokszerkezet
lőszer esetén a fajta mező tartalma: R
Jelleg: S: sörétes, G: golyós, M: marok, L: lágy gumilövedékes marok, F: 7,5 joule vagy
annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert.
Kat.: az adott lőfegyver kategória besorolása a fegyvertörvény mellékletében szereplő
tűzfegyver kategória meghatározások alapján. Figyelem! A betűjel után szóköz kihagyása
nélkül a sorszámot is be kell írni. Pl. C3
Gyártó: a gyártási engedéllyel rendelkezőnek a rendőrség által segédletként kiadott gyártói
kódszótárban szereplő neve.
Típus: a gyártó által megjelölt, a lőfegyver szemlézési vagy bevizsgálási tanúsítványában
szereplő adat.
Gyártási szám: a lőfegyver fődarabjaiban lévő szám- és betűjelekből álló azonosító jel.
Figyelem! Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól "/" jellel elválasztva
a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok) /zárszám/dobszám. Amennyiben a lőfegyver
rendelkezik szemlézési vagy bevizsgálási tanúsítvánnyal, az abban szereplő gyártási számot
kell megadni.
Kaliberjel: a hivatalos, a lőfegyver szemlézési vagy bevizsgálási tanúsítványán szereplő CIP
kaliberjelet kell feltüntetni, csövenként felsorolva.
7. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
3.táblázat
Kitöltési tájékoztató
Sorszám: az adott jelentőlap fajta 1-től kezdődő folyamatos sorszáma a jelentést beküldő
engedélyesnél.
Statisztikai jel: a jelentőlapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma, ha azzal nem
rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.
Kereskedő megnevezése: a forgalmazási engedélyben szereplő megnevezés.
Tevék. helye: a tevékenység végzésének a forgalmazási engedélyben szereplő helye.
Ker. eng. sz.: a forgalmazási engedély száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).
Eladó statisztikai jele: az eladó statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az
adószámának első nyolc számjegye.
Megnevezése: az eladó forgalmazási engedélyében szereplő megnevezés.
Eladó ker. eng. sz.: az eladó forgalmazási engedélyének száma (a rendőrségi határozat
iktatószáma).
Eladó/kereskedelmi meghatalmazott adatai: a lőfegyvert átvevő személy felsorolt adatai.
Fegyvert. eng. száma: a lőfegyvert eladó tartási engedélyének száma. Figyelem! A tartási
engedélyestől és a forgalmazási engedéllyel rendelkező forgalmazótól történő vásárlásokat
külön-külön jelentőlapon kell szerepeltetni.
Fajta:
lőfegyver esetén a fajta mező tartalma lehet:
T: tűzfegyver
L: 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver
fődarab esetén a fajta mező tartalma lehet:
F: fegyvercső
V: váltócső
B: betétcső
Z:zár
D: forgódob
K: tokszerkezet
lőszer esetén a fajta mező tartalma: R
Jelleg: S: sörétes, G: golyós, M: marok, L: lágy gumilövedékes marok, F: 7,5 joule vagy
annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert.
Kat.: az adott lőfegyver kategória besorolása a fegyvertörvény mellékletében szereplő
tűzfegyver kategória meghatározások alapján. Figyelem! A betűjel után szóköz kihagyása
nélkül a sorszámot is be kell írni. Pl. C3
Gyártó: a lőfegyver gyártójának a rendőrség által segédletként kiadott gyártói kódszótárban
szereplő neve.
Típus: a gyártó által megjelölt, a lőfegyver szemlézési vagy bevizsgálási tanúsítványában
szereplő adat.
Gyártási szám: a lőfegyver fődarabjaiban lévő szám- és betűjelekből álló azonosító jel.
Figyelem! Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól "/" jellel elválasztva
a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok) /zárszám/dobszám. Amennyiben a lőfegyver
rendelkezik szemlézési vagy bevizsgálási tanúsítvánnyal, az abban szereplő gyártási számot
kell megadni.
Kaliberjel: a hivatalos, a lőfegyver szemlézési vagy bevizsgálási tanúsítványán szereplő CIP
kaliberjelet kell feltüntetni, csövenként felsorolva.
8. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
4.táblázat
Kitöltési tájékoztató
Sorszám: az adott jelentőlap fajta 1-től kezdődő folyamatos sorszáma a jelentést beküldő
engedélyesnél.
Statisztikai jel: a jelentőlapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma, ha azzal nem
rendelkezik, akkor az adószámának első nyolc számjegye.
Kereskedő megnevezése: a forgalmazási engedélyben szereplő megnevezés.
Tevék. helye: a tevékenység végzésének a forgalmazási engedélyben szereplő helye.
Ker. eng. sz.: a forgalmazási engedély száma (a rendőrségi határozat iktatószáma).
Vevő statisztikai jele: a vevő statisztikai törzsszáma, ha azzal nem rendelkezik, akkor az
adószámának első nyolc számjegye.
Megnevezése: a vevő forgalmazási engedélyében szereplő megnevezés.
Vevő ker. eng. sz.: a vevő forgalmazási engedélyének száma (a rendőrségi határozat
iktatószáma).
Vevő/kereskedelmi meghatalmazott adatai: a lőfegyvert átvevő személy felsorolt adatai.
Megszerzési eng. száma: a vevő megszerzési engedélyén szereplő sorszám. Figyelem! Egy
jelentőlapon csak egy vevő által megvett fegyvereket lehet szerepeltetni, értelemszerűen
kitöltve a rá vonatkozó adatokat.
Fajta:
lőfegyver esetén a fajta mező tartalma lehet:
T: tűzfegyver
L: 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver
fődarab esetén a fajta mező tartalma lehet:
F: fegyvercső
V: váltócső
B: betétcső
Z: zár
D: forgódob
K: tokszerkezet
lőszer esetén a fajta mező tartalma: R
Jelleg: S: sörétes, G: golyós, M: marok, L: lágy gumilövedékes marok, F: 7,5 joule vagy
annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert.
Kat.: az adott lőfegyver kategória besorolása a fegyvertörvény mellékletében szereplő
tűzfegyver kategória meghatározások alapján. Figyelem! A betűjel után szóköz kihagyása
nélkül a sorszámot is be kell írni. Pl. C3
Gyártó: a lőfegyver gyártójának a rendőrség által segédletként kiadott gyártói kódszótárban
szereplő neve.
Típus: a gyártó által megjelölt, a lőfegyver szemlézési vagy bevizsgálási tanúsítványában
szereplő adat.
Gyártási szám: a lőfegyver fődarabjaiban lévő szám- és betűjelekből álló azonosító jel.
Figyelem! Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól "/" jellel elválasztva
a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok) /zárszám/dobszám. Amennyiben a lőfegyver
rendelkezik szemlézési vagy bevizsgálási tanúsítvánnyal, az abban szereplő gyártási számot
kell megadni.
Kaliberjel: a hivatalos, a lőfegyver szemlézési vagy bevizsgálási tanúsítványán szereplő CIP
kaliberjelet kell feltüntetni, minden különböző kaliberjelet felsorolva.
9.számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
1. A fegyverjavítási nyilvántartásnak tartalmaznia kell
a) a bejegyzés sorszámát;
b) a beérkezés és kiadás dátumát;
c) a fegyver adatait (fajta, kategória, gyártó, típus, gyártási szám, kaliberjel, gyártási szám);
d) az átadó nevét, címét;
e) a tartási engedély számát.
2. A selejtezésre utalt és alkatrésznek megvásárolt lőfegyver és lőfegyver fődarabok
nyilvántartásának tartalmaznia kell
a) a bejegyzés sorszámát;
b) a beérkezés dátumát;
c) a lőfegyver és a lőfegyver fődarabok adatait (fajta, kategória, gyártó, típus, gyártási szám,
kaliberjel, gyártási szám);
d) a hasznosítást (pl. egyedi gyártáshoz, fődarabcseréhez, alkatrészcseréhez felhasználás stb.).
- A hasznosítás dokumentálásánál fel kell tüntetni annak a lőfegyvernek (tartására engedéllyel
rendelkező személynek) az adatait, amelyhez a fődarabokat felhasználták.
10.számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
Fegyverforgalmazási vizsgakérdések
Jogszabályismeret:
1. A lőfegyverismeret fontossága és a megszerzési engedély érvényességének ideje.
2. A tűzfegyver fogalma és a fegyvertartási engedély érvényességének ideje.
3. A lőszer fogalma. Milyen lőfegyvert nem lehet forgalmazni és tartani?
4. A lőfegyver megszerzésére és tartására ki kaphat engedélyt?
5. Hol, hogyan kell a lőfegyvert és a lőszert tárolni?
6. Sorolja fel a tűzfegyver fődarabokat. Mi a szemrevételezési és vizsgálati tanúsítvány?
7. Mikor nem lehet a lőfegyvert szállítani, viselni, használni?
8. A lőfegyverek szállításának szabályai.
9. Mi a teendője, ha lőfegyverét - megszerzésére jogosultnak vagy forgalmazónak - eladta?
10. A lőfegyver használata esetén milyen okmányokat kell az engedélyesnek magánál tartani?
11. Hatósági ellenőrzéskor mi a kötelessége a lőfegyver tulajdonosának?
12. Kinek adható és kinek engedhető át a lőfegyver?
13. Mikor kell a lőfegyvert a vizsgálatra kijelölt szervezetnek bemutatni?
14. Mi a teendője, ha lőfegyverét, megszerzési engedélyét vagy fegyvertartási engedélyét
elvesztette?
15. Milyen adatok megváltozását kell a rendőrhatóságnak bejelenteni?
Fegyver, lőszer (töltény), lőszerelem forgalmazási ismeret:
59. Mely rendőrhatóság jogosult a fegyver, lőszer, lőszerelem forgalmazási engedély
kiadására?
60. Milyen lőfegyvereket tilos kereskedelmi forgalomba hozni, valamint az ország területére
behozni?
61. A forgalmazó milyen nyilvántartásokat köteles vezetni?
62. Az utolsó bejegyzést követően azokat mennyi ideig kell megőrizni?
63. Milyen feltételekkel hozhatók kereskedelmi forgalomba a lőfegyverek és egyéb
fegyverek?
64. A fegyver, lőszer, lőszerelem forgalmazási tevékenységet ellátó személyeknek milyen
feltételeknek kell megfelelni?
65. Mi a teendője a megszerzési engedéllyel rendelkező személy azonosításakor?
66. Mely hatóság tarthat ellenőrzést a fegyverüzletben, az ellenőrző hatóság mit ellenőrizhet?
67. Mi a forgalmazásra feljogosított teendője, ha egy lőfegyvert átvesz értékesítésre?
68. Kinek értékesíthet fekete lőport és a hozzá tartozó csappantyút?
69. Mi a teendő, ha a kereskedő a lőfegyver vagy a lőszer csomagolóláda felbontásakor hiányt
tapasztal? Milyen intézkedéseket kell tennie?
70. A forgalmazó az értékesítésre átvett fegyverről és lőszerről milyen okmányt, hány
példányban köteles kiállítani, azt kinek kell továbbítani és átadni?
71. Balesetveszélyes és selejtes fegyvert forgalomba hozhat-e a kereskedő?
72. Kinek forgalmazhat lőszerelemet és milyen mennyiségben?
73. Milyen biztonsági feltételeket kell megteremteni a forgalmazási helyen?
74. Milyen adatok megváltozását kell a központi lőfegyver nyilvántartásnak jelenteni?
75. A fegyverjogszabályok milyen lőfegyverre szerelhető eszközök forgalmazását tiltják?
76. Hogyan és hol tárolhatja a lőfegyvereket, lőszereket és lőszerelemeket?
A fegyverforgalmazási vizsgán a vizsgabizottság tagjai a fentieken kívül további olyan
jogszabály és fegyverismereti kérdéseket is feltehetnek, amelynek ismerete a vizsgázótól
elvárható.
11. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
5.táblázat
12. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
6.táblázat
13. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
7.táblázat
14. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
Lőfegyver, lőszer behozatali, kiviteli, illetőleg az országon történő átszállítási engedély
iránti kérelemnek tartalmaznia kell a 8. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat.
Sportszerv kérelme esetén
- a csoport vezetőjének nevét, útlevelének számát;
- a lőfegyverek adatait (fajta, kategória, gyártó, típus, gyártási szám, kaliberjel);
- a lőszerek darabszámát és azonosítási adatait.
Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező személy esetén
- állampolgárságát, útlevelének (személyazonosságot igazoló hatósági igazolványának)
számát, születési helyét, idejét, lakóhelyét.
Védett külföldi személy vagy biztonsági személyzet tagja esetén
-név;
- születési hely, idő;
- útlevél szám;
- a lőfegyverek adatai (fajta, kategória, gyártó, típus, gyártási szám, kaliberjel);
- a lőszerek darabszáma;
- védett személy neve.
15. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
A lőfegyver behozatalának (kivitelének, átszállításának) igazolása
Attestation d'importation (d'exportation, de transit) de l'arme
8.táblázat
8.1.táblázat
7.kép
Fegyver (és lőszer) kísérő igazolvány
Certificat d'accompagnement d'armes (et de munitions)
9.táblázat
A lőfegyver behozatalának (kivitelének) igazolása
Attestation d'importation (d'exportation, de transit) de l'arme
10.táblázat
16. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
11.táblázat
11.2.táblázat
17. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
11.3.táblázat
18. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
12.táblázat
19. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
MEGSZERZÉSI ENGEDÉLY
13.táblázat
A MEGSZERZÉSI ENGEDÉLY HÁTOLDALA
14.táblázat
20. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
8.kép
21. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
Lőfegyverek hatástalanítása
Hatástalanításkor a fegyver minden fődarabját hatástalanítani kell.
Amennyiben fedett részben helyezkedik el, a kakast, az ütőcsapot, az ütőszeget, a tűzváltót
normál működésre alkalmatlanná kell tenni.
A csövet és a tokot, illetve vázat egymáshoz elválaszthatatlanul kell rögzíteni.
A lángrejtőt, csőszájféket, kompenzátort és a puskagránát lövő toldatot, ami a csőtorkolathoz
van rögzítve vagy csapozva, hozzá kell rögzíteni a fegyverhez.
A hatástalanított fegyver, roncsolásmentes szétszedhetőségét meg kell akadályozni.
A hatástalanított fegyver fődarabjaiba a hatástalanítást végző azonosítóját jól láthatóan el kell
helyezni.
Speciális hatástalanítási eljárást kell kidolgozni azokra a fegyverekre, amelyeket működő
maketté kívánnak átalakítani.
Színházi fegyverek hatástalanítása
Színházi fegyverek hatástalanításánál a fegyvercsövet a csőfartól a fegyverhez rendszeresített
lőszer hosszánál 35 mm-rel előbb el kell vágni. Az elválasztott csőfurat-részekre
csavarmenetet kell fúrni, majd a két részt egy, végig lyukas (csőszerű) menetes közdarabbal
kell összekötni. A közdarabot a fegyvercsőbe be kell ragasztani.
A csőtorkolatba menetet kell fúrni, melybe egy kb. 30 mm hosszú csőszűkítőt kell becsavarni,
és azt a csőfuratba forrasztással kell rögzíteni. A közdarabot és a szűkítőt egy kb. 4-5 mm-es
fúróval át kell fúrni. Az öntöltő és automata fegyvereknél a fegyver működtetését lehetővé
tevő furatméreteket kell alkalmazni.
A sörétes vadászfegyverek töltényűrébe egy, kb. 25 mm hosszú, 12 mm furatú, a töltényűrbe
szorosan illeszkedő szűkítőgyűrűt kell betenni, és azt a töltényűr falához keményforrasztással
kell rögzíteni. Ezekhez a fegyverekhez csak papírfojtással és füstös lőporral töltött
vaktöltényeket lehet használni.

Vissza


Hasznos tudnivalók

Vadászati idények 2015

a) Nagyvadfajok


Gímszarvas bika, golyóra érett: szeptember 1.-október 31.
Gímszarvas bika, : szeptember 1.-január 31.
Gímtehén, -ünő: szeptember 1.-január 31
Gím borjú: szeptember...

Fegyvertörvény 2012-es módosítása

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításáról rendelkező 2012. évi XIII. törvény egyes rendelkezései a kihirdetését követő napon léptek életbe,...